Muttalib Bin Ebû Vedâa

Muttalib bin Ebû Vedâa el-Hâris, İbn-i Sa’d onu Mekke Fethi’nde Müslüman olan kimseler arasında saydı. Vâkidi; Medine’ye yerleşti, orada bir ev edindi, uzun zaman yaşadı, der. İbn-i Kelbi de, Resûlullâh ile aynı günde doğdu, der.

Muttalib Bin Ebû Vedâa

Muttalib Bin Ebû Vedâa Kimdir?
مُــطَّــلِــبُ بْــنُ أبـِـي وَدَاعَــة


 Baba Adı    :    Ebû Vedâa.
 Anne Adı    :    Ervâ bint-i el-Hâris bin Abdülmuttalib, bin Haşim.
 Doğum Tarihi ve Yeri    :    Tarih yok, Mekke doğumludur.
 Ölüm Tarihi ve Yeri    :    Miladi 571 yılında doğdu denilir.
 Fiziki Yapısı    :    Bilgi yok.
 Eşleri    :    Kibti bir kadın.
 Oğulları    :    Abdurrahman, el-Haris, Kesir, Ca’fer, İyad.
 Kızları    :    Ümmü Amr el-Kübra.
 Gavzeler    :    Bilgi yok.
 Muhacir mi Ensar mı    :    Hicret edemedi.
 Rivayet Ettiği Hadis Sayısı    :    Rivayeti var, sayısı belli değildir.
 Sahabeden Kim ile Kardeşti    :    Bilgi yok.
 Kabile Neseb ve Soyu    :    Muttalib bin Ebû Vedâa el-Hâris bin Sabi-re, veya Sübeyra bin Süayd bin Sâ’d bin Sehm bin Amru bin Husays el-Kureyşi es-Sehmi.
 Lakap ve Künyesi    :    Ebû Abdullah.
 Kimlerle Akraba idi    :    Bilgi yok.

 

Muttalib Bin Ebû Vedâa'nın Hayatı

Muttalib bin Ebû Vedâa el-Hâris, İbn-i Sa’d onu Mekke Fethi’nde Müslüman olan kimseler arasında saydı. Vâkidi; Medine’ye yerleşti, orada bir ev edindi, uzun zaman yaşadı, der. İbn-i Kelbi de, Resûlullâh ile aynı günde doğdu, der. Ebû Ubeyd, onun sohbeti vardır. Resûlullâh (s.a.v)’den rivâyette bulunmuştur. Hadisi, İbn-i Hanbel’in Müsned’inde İkrime bin Hâlide dayanan sahih bir senedle, Muttalib bin Ebû Vedâa den:

      “-Mekke’de Necm sûresini okurken dinledim. O sûredeki secde âyetinde secde ettiğini kast ederek: Ben o gün kâfir idim, onun için secde etmedim. Bundan sonra yani Müslüman olduktan sonra onu kimden dinle-dim ise, mutlaka onun secdesini yapmışımdır!”

İbn-i İshak’ın el-Meğazi isimli eserinde şöyle geçer:

“-Ebû Vedâa, Bedir Savaşı’nda esir düştü. Resûlullâh şöyle dedi:

      “-Onun ticaret yapan akıllı, zeki ve zengin bir oğlu vardır. Ğaliba siz, babasının fidyesini vermek için gelecektir!”nitekim dediği gibi oldu. Muttalib gizlice gelip 4000 dirhem fidye verip babasını kurtarmıştı. Kureyşliler kendisini ayıplamışlar o da:

      “-Babamı esir olarak bırakamazdım ya!”demiştir.

Muttalib bin Ebû Vedâa, Mü’minlerin annesi Hz.Hafsa’dan da rivâyet etti. Müslim’in sahih’inde oturarak nafile namaz kılma konusunda bir hadisi rivâyet edilmiştir. Kendisinden, çocukları Ca’fer, Kesir ve Abd-urrahman ile torunu Ebû Süfyân bin Abdurrahman rivâyet etmişlerdir. 1

El-Muttalib bin Ebû Vedâa’dan rivâyet olunmuştur ki, kendisi Resûlullâh (s.a.v)’i Beytullâh’ın Beni Sehm kapısına doğru uzanan bir yerde önünden halk geçmekte iken ve Beyt-i Şerif ile kendisi arasında bir sütre de olmadığı halde namaz kılarken görmüşümdür!”dedi. 2

Şübhesiz ki, en doğrusunu Allâh bilir. Allâh, onlardan razı olsun.

1- El-İsâbe-İbn-i Hacer el-Askalani-4-348-No-8034
2- Sünen-i Ebû Dâvûd-Bab-88-No-2016


İlginizi Çekebilecek Diger Sahabe Hayatları


Muhammed Bin Mesleme►

Fûdalâ-i Sahabe’den olan Muhammed bin Mesleme, Vâkıdî’ye göre: bi’setten yirmi iki yıl önce, takriben Miladi 588. yılda Medine’de doğdu. Câhiliye devrinde kendisine Muhammed adı verilen kimselerdendir.


Muhammed Bin Eslem Bin Becre►

Hâris bin Hazrec oğullarının akrabası, Muhammed bin Eslem, bin Becre veya Bahre çok yaşlıydı. Kendisi Medine dışında ikamet ederdi.


Muhammed Bin Ebû Hûzeyfe►

Muhammed bin, Ebû Hûzeyfe (r.a), takriben Miladi 615 yıllarında Habeşistan’da dünyaya geldi. Babası meşhur (Mihşem) Ebû Hûzeyfe ile annesi Sehle bint-i Süheyl bin Amr, Habeşistan’a hicret eden ilk kafile içinde yer almış


Muhammed Bin Ca’fer Bin Ebû Talib►

Resûlullâh (s.a.v)’ın Amcası Ebû Talib’in oğlu Ca’fer’i Tayyar’ın ve Esmâ bint-i Ümeys el-Has’amiye’nin oğulları, Abdullah bin Ca’fer ile Avn bin Ca’fer’in kardeşleri, Hz.Ali ve Akil’in yeğenleri, Abdullah bin Abbas’ın teyzesi oğlu