Muğire Bin Nevfel

Muğire bin Nevfel (r.a) Hicretten önce Mekke’de dünyaya geldi. Bazı rivâyetlerde Medine’de doğduğu ve Resûlullâh (s.a.v)’ın vefatında altı yaşlarında olduğu da söylenir. Resûlullâh (s.a.v)’ın amcası Hâris bin Abdülmuttalib’ın torunudur.

Muğire Bin Nevfel

Muğire Bin Nevfel Kimdir?
اَلـمُــغـِـيــرَة ُبْــنُ نَــو فَــل


 Baba Adı    :    Nevfel bin el-Hâris bin Abdülmuttalib.
 Anne Adı    :    Duraybe bint-i Said bin el-Kaşib dir.
 Doğum Tarihi ve Yeri    :    Tarih yok, Mekke doğumludur.
 Ölüm Tarihi ve Yeri    :    Hicri 50. Miladi 670 yılında vefat etti.
 Fiziki Yapısı    :    Bilgi yok.
 Eşleri    :    1-Amine bint-i Ebû Süfyân 2-Ümame bint-i Ebu’l-As bin Rebi ve Ümmü veledleri…
 Oğulları    :    Ebû Süfyân, Abdülmelik, Abdülvahhab, Lût, Said, Yahya, İshak, Sâlih, Abdurrahman, Abdullah, Avn,
 Kızları    :    Ümame Ümmü’l-Muğire.
 Gavzeler    :    Bilgi yok.
 Muhacir mi Ensar mı    :    Mekkeli Muhacir çocuğudur.
 Rivayet Ettiği Hadis Sayısı    :    1 tane.
 Sahabeden Kim ile Kardeşti    :    Bilgi yok.
 Kabile Neseb ve Soyu    :    Muğire bin Nevfel bin el-Hâris bin Abdül-muttalib bin Haşim el-Kureyşi el-Haşimi dir.
 Lakap ve Künyesi    :    Ebû Yahya, Ebû Hâlime,
 Kimlerle Akraba idi    :    Resûlullâh (s.a.v)’ın amcası Hâris bin Abdül muttalib’in torunu dur.

 

Muğire Bin Nevfel'in Hayatı

Muğire bin Nevfel (r.a) Hicretten önce Mekke’de dünyaya geldi. Bazı rivâyetlerde Medine’de doğduğu ve Resûlullâh (s.a.v)’ın vefatında altı yaşlarında olduğu da söylenir. Resûlullâh (s.a.v)’ın amcası Hâris bin Abdülmuttalib’ın torunudur. Muğire bin Nevfel’in halife Hz.Osman zamanında Medine’de kadılık yaptığı bilinmektedir. Hz.Ali’nin safında Sıffın Savaşı’na ve diğer muharebelere katıldı.

Güçlü kuvvetli bir kişi olarak nitelendirilen Muğire bin Nevfel, bazı rivâyetlere göre Hz.Ali (r.a) Kûfe’de İbn-i Mülcem’ın hain saldırısına uğra-dığında üzerinde bulunan kadife pelerinini suikastçının üzerine atıp daha fazla hamle yapmasını engellemiş onu yere yıkarak zehirli kılıcını elinden düşürmüştür.

Muğire bin Nevfel (r.a) Hz.Ali (r.a)’ın şehâdetinden sonra oğlu Hz.Hasan’ın yanında yer aldı. ve Hz.Hasan, Muâviye bin Ebû Süfyan ile savaşmak üzere harekete geçtiğinde onu Kûfe’de yerine idareci olarak bıraktı. Muğire bin Nevfel, Hz.Ali (r.a)’ın dul eşi Resûlullâh (s.a.v)’ın kızı Zeyneb ve damadı Ebû-l Âs bin Rebi’nin kızı olan, torunu Ümame bint-i Ebû-l Âs (r.a) ile evlendi.

Hz.Ali (r.a)’ın vurulub yaralı yattığı sırada, Hz.Fâtıma’nın vefatından sonra evlendiği bu eşini kendisinin ardından Muâviye bin Ebû Süfyan’ın almak isteyeceğini düşünerek her ikisinede yakın akraba olan Muğire bin Nevfel ile evlenmesi yolunda tavsiyede bulunduğu rivâyet edilmektedir.

Hicretin 40. Miladi 661 yılların da kocası dördüncü halife Hz.Ali şehid edildiğinde Ümâme yaklaşık olarak takriben 40 küsür yaşı civarında bulunuyordu. Ali (r.a) Ruhunu teslim edip ölmeden evvel ona Muâviye bin Ebû Süfyan’ı kasd ederek şöyle demişti:

      “-Yâ Ümâme! Korkarım şu herif benden sonra sana talibli olacak eğer benden sonra evlenecek olursan, amcamız oğlu Muğaffel (Muğire) bin Nevfel’in sana koca olmasını arzu ederim!”buyurmuştu.

Hakikaten Hz.Ali (r.a) şehâdetinden sonra Muâviye bin Ebû Süfyan yüz bin dinar gönderecek Mervan aracılığıyla Ümâme’ye talib olmuşsa da Ümame, Ali (r.a)’nın tavsiyesini tutarak Muaviye’nin teklifini red etmiş. Muğire bin Nevfel ile evlenmiştir. 1

Muğire bin Nevfel’ın Ümâme’den Yahyâ isimli bir oğlu olmuş, ancak nesebi devam etmemiştir. Fakat Ümâme’nin bu kocasından çocuğu olma-dığı da söylenir. Öte yandan Muğire’nin Hicri 50. Miladi 670 yılında vefat eden Ümâme (r.a)’nın dışındaki hanımlarından Ebû Süfyan bin Hâris, bin Abdülmuttalib’ın torunu Âmine’den Ebû Süfyan adlı bir oğlu daha olmuş ancak ondan da soyu devam etmemiştir. Diğer eşleri ve câriyelerinden ise birçok çocuğunun olduğu bilinmektedir.

Muğire bin Nevfel kanalıyla Resûlullâh (s.a.v)’den bir hadis rivâyet edilmiştir. Ayrıca onun mürsel olarak rivâyette bulunduğu da söylenir. 2

İbn-i Şahin onu sahabe arasında saydı ve Ali bin İsâ el-Haşimi tarikiy-la Süleyman bin Nevfel, Abdülmelik bin Nevfel, bin Muğire bin Nevfel, babası, dedesi Muğire’den tahricine göre dedi ki:

“-Resûlullâh (s.a.v) şöyle buyurdular:

      “-Adaleti övmeyen, hıyaneti kınamayan, Allâh’a harb açmış olur!” 3

Şübhesiz ki, en doğrusunu Allâh bilir. Allâh, onlardan razı olsun.

1- Sahihi Buhari Muhtasarı Tecrid-i Sarih tercemesi. Ahmed Nâim effendi. Diyanet işleri Başkanlığı yayınları-Sayı:55 1982 Ankara-2-454-458
2- Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi-30-376
3- el-İsabe İbn-I Hacer el-Askalani-4-390-No-8186


İlginizi Çekebilecek Diger Sahabe Hayatları


Muhammed Bin Mesleme►

Fûdalâ-i Sahabe’den olan Muhammed bin Mesleme, Vâkıdî’ye göre: bi’setten yirmi iki yıl önce, takriben Miladi 588. yılda Medine’de doğdu. Câhiliye devrinde kendisine Muhammed adı verilen kimselerdendir.


Muhammed Bin Eslem Bin Becre►

Hâris bin Hazrec oğullarının akrabası, Muhammed bin Eslem, bin Becre veya Bahre çok yaşlıydı. Kendisi Medine dışında ikamet ederdi.


Muhammed Bin Ebû Hûzeyfe►

Muhammed bin, Ebû Hûzeyfe (r.a), takriben Miladi 615 yıllarında Habeşistan’da dünyaya geldi. Babası meşhur (Mihşem) Ebû Hûzeyfe ile annesi Sehle bint-i Süheyl bin Amr, Habeşistan’a hicret eden ilk kafile içinde yer almış


Muhammed Bin Ca’fer Bin Ebû Talib►

Resûlullâh (s.a.v)’ın Amcası Ebû Talib’in oğlu Ca’fer’i Tayyar’ın ve Esmâ bint-i Ümeys el-Has’amiye’nin oğulları, Abdullah bin Ca’fer ile Avn bin Ca’fer’in kardeşleri, Hz.Ali ve Akil’in yeğenleri, Abdullah bin Abbas’ın teyzesi oğlu