Mâ’mer Bin Hâris Bin Mâ’mer

Mâ’mer bin Hâris Sahabe-i kirâm’dan Hâtib ve Hattab bin Hâris kardeşlerin üçüncüsüdür. Anneleri ise Osman bin Maz’un’un bacısı Kuteyle bint-i Maz’un dur. Böylece Mâ’mer (r.a), Osman bin Maz’un’un yeğeni olmaktadır.

Mâ’mer Bin Hâris Bin Mâ’mer

Mâ’mer Bin Hâris Bin Mâ’mer Kimdir?
مَــعْــمَــرُ بْــنُ اْلــحَــا رِ ثُ بْــنُ مَــعْــمَـر


 Baba Adı    :    Hâris bin Mâ’mer, bin Mâ’mer, bin Habib
 Anne Adı    :    Kuteyle bint-i Maz’ûn, bin Hâbib, bin Vehb, bin Huzafe, bin Cumah, Osman ibn-i Maz’ûn’un bacısıdır.
 Doğum Tarihi ve Yeri    :    Tarih yok, Mekke doğumludur.
 Ölüm Tarihi ve Yeri    :    Hz.Ömer döneminde Medine’de vefat etti. Kabri, Medine’de Cennetü’l-Baki dedir.
 Fiziki Yapısı    :    Bilgi yok.
 Eşleri    :    Ümmü Cemil.
 Oğulları    :    Cemil bin Mâ’mer.
 Kızları    :    Bilgi yok.
 Gavzeler    :    Bedir, Uhud, Hendek, Hudeybiye, Mekke, Fethi, Tebük, Yemâme Savaşları gibi bir çok savaşlara iştirak etmiştir.
 Muhacir mi Ensar mı    :    Mekke, Medine, Muhacir dir.
 Rivayet Ettiği Hadis Sayısı    :    Bilgi yok.
 Sahabeden Kim ile Kardeşti    :    Ensâr’dan Muâz bin Âfra ile din kardeşidir.
 Kabile Neseb ve Soyu    :    Mâ’mer bin Hâris bin Mâ’mer bin Hâbib bin Vehb bin Huzafe bin Cumah bin Amr bin Hüsays bin Kâ’b bin Lüey
 Lakap ve Künyesi    :    Ebû Cemil.
 Kimlerle Akraba idi    :    Osman bin Maz’un’un bacısının oğlu’dur. Hâtıb bin Hâris, ve Hattab bin Hâris’in kardeşleridir.

 

Mâ’mer Bin Hâris Bin Mâ’mer 'in Hayatı

Mâ’mer bin Hâris Sahabe-i kirâm’dan Hâtib ve Hattab bin Hâris kardeşlerin üçüncüsüdür. Anneleri ise Osman bin Maz’un’un bacısı Kuteyle bint-i Maz’un dur. Böylece Mâ’mer (r.a), Osman bin Maz’un’un yeğeni olmaktadır. Mâ’mer (r.a), Resûlullâh (s.a.v)’ın Darü’l-Erkam’a girip halkı İslâm’a gizlice dâvete başlamadan önce Müslüman olmuştur. Bedir, Uhud, Hendek gibi savaşlarda Resûlullâh (s.a.v)’ın yanında yer almıştır. 1

Mâ’mer (r.a) İslâmiyetin başlangıç zamanında Müslüman olmuştur. Bu itibarla Sabikunu evvelinden sayılmaktadır. Mâ’mer (r.a), Mekke devr-inde Resûlullâh (s.a.v)’den hiç ayrılmamıştır. Hicret-i Nebevi esnasında Mekke’den Medine’ye hicret ederek, Medine’ye yerleşmiştir. Resûlullâh (s.a.v) onu Ensâr’dan Muâz bin Afra ile din kardeşi ilan etmiştir.

Mâ’mer bin Hâris (r.a), Resûlullâh (s.a.v) zamanında hemen hemen bütün ğazvelere iştirak etmiştir. Önce Bedir’e katılmakla Ashab-ı Bedir-den olma şerefini kazanmıştır. Sonra Uhud ve Hendek Ğazveleri’ne katıl-mıştır. Sonra Hudeybiye sulh andlaşmasına iştirak edib biat-ı Rıdvan’da bulunmuştur. Mâ’mer (r.a) Mekke fethine iştirak ettikten sonra Huneyn, Tâif kuşatmasına ve ardından Tebük Seferi’ne katılmıştır. Resûlullâh ile Veda Haccı’nda bulunmuş, Vefat-ı Nebevi’den sonra

Hz.Ebû Bekr (r.a), devrinde mürtedlerle yapılan savaşlara da katıl-mıştır. Hz.Ömer’in hilafeti devrinde vefat etmiştir. Vefat tarihi ve sebebi bilinmemekte olup, Kabri Medine’de Cennetü’l-Baki dedir.

Âilesi ve çocuklarından yalnız Cemil bin Ma’mer’in ismi bilinmektedir diğer çocukları ve hanımları hakkında bir kayda rastlanılmamıştır. Bu arada dini ma’lumatı ve hadis rivayetindeki rölü de bilinmemektedir. 2

Şübhesiz ki, en doğrusunu Allâh bilir. Allâh, onlardan razı olsun.

1- M.Âsım Köksal İslâm Tarihi-3-197
2- Ashâb-ı Kirâmın Meşhurları-Hayati Ülkü-540


İlginizi Çekebilecek Diger Sahabe Hayatları


Muhammed Bin Mesleme►

Fûdalâ-i Sahabe’den olan Muhammed bin Mesleme, Vâkıdî’ye göre: bi’setten yirmi iki yıl önce, takriben Miladi 588. yılda Medine’de doğdu. Câhiliye devrinde kendisine Muhammed adı verilen kimselerdendir.


Muhammed Bin Eslem Bin Becre►

Hâris bin Hazrec oğullarının akrabası, Muhammed bin Eslem, bin Becre veya Bahre çok yaşlıydı. Kendisi Medine dışında ikamet ederdi.


Muhammed Bin Ebû Hûzeyfe►

Muhammed bin, Ebû Hûzeyfe (r.a), takriben Miladi 615 yıllarında Habeşistan’da dünyaya geldi. Babası meşhur (Mihşem) Ebû Hûzeyfe ile annesi Sehle bint-i Süheyl bin Amr, Habeşistan’a hicret eden ilk kafile içinde yer almış


Muhammed Bin Ca’fer Bin Ebû Talib►

Resûlullâh (s.a.v)’ın Amcası Ebû Talib’in oğlu Ca’fer’i Tayyar’ın ve Esmâ bint-i Ümeys el-Has’amiye’nin oğulları, Abdullah bin Ca’fer ile Avn bin Ca’fer’in kardeşleri, Hz.Ali ve Akil’in yeğenleri, Abdullah bin Abbas’ın teyzesi oğlu