Kürz Bin Câbir

Kürz bin Câbir Hudeybiye Andlaşması’nda Resûlullâh (s.a.v)’in yanında bulunduğu dikkate alınarak bu sırada Müslüman olduğu söylenmiştir.

Kürz Bin Câbir

Kürz Bin Câbir Kimdir?
كُــرْزُ بْــنُ جَـا بـِـر


 Baba Adı    :    Câbir bin Huseyl.
 Anne Adı    :    Esma bint-i Mâlik el-Fihr’dir.
 Doğum Tarihi ve Yeri    :    Bilgi yok.
 Ölüm Tarihi ve Yeri    :    Hicri 8 Miladi 630 yılında Mekke’nin fethi sırasında şehid oldu.
 Fiziki Yapısı    :    Bilgi yok.
 Eşleri    :    Fihr oğullarından bir kadın ve Ümmü veled.
 Oğulları    :    Ubeydullah, Amr.
 Kızları    :    Bilgi yok.
 Gavzeler    :    Hudeybiye andlaşmasından sonraki savaşlar
 Muhacir mi Ensar mı    :    Mekke, Medine Muhacir dir.
 Rivayet Ettiği Hadis Sayısı    :    Bilgi yok.
 Sahabeden Kim ile Kardeşti    :    Bilgi yok.
 Kabile Neseb ve Soyu    :    Kürz bin Câbir bin Huseyl bin Eheb bin Habib bin Âmru bin Şeyban bin Muharib bin Fihr bin Mâlik el-Kureyşi el-Fihriy.
 Lakap ve Künyesi    :    Ebu Abdurrahman.
 Kimlerle Akraba idi    :    Bilgi yok.

 

Kürz Bin Câbir'in Hayatı

Kürz bin Câbir Hudeybiye Andlaşması’nda Resûlullâh (s.a.v)’in yanında bulunduğu dikkate alınarak bu sırada Müslüman olduğu söylenmiştir. Kendisi Kuryeş’in önde gelen isimlerinden biri olup henüz İslâm dinini kabul etmediği dönemde Mekkeli soyğuncu bir çetenin başında Medine’nin güneyindeki kenar mahallelere saldırarak halkı kılıçtan geçirip mallarını yağmaladı. Ayrıca Cümma veya Zülcedr otlağındaki sürülerini alıp kaçtı. Olayı haber alan Resûlullâh (s.a.v), Medine’de Zeyd bin Hârise’yi vekil bırakarak küçük bir müfreze ile onu yakalamak üzere yola çıktı.

Hicretin 12. Rebiülevvel ayının başlarında Miladi 623 yılında ilk Bedir veya Sefevân Ğazvesi denilen bu olayda Bedir yakınlarındaki Sefevân vâdisine kadar devam eden birkaç günlük takibe rağmen Kürz ve adam-larına yetişilemiyerek geri dönüldü.

Hicri 6. Miladi 627 yılında yani kendisi Müslüman olduktan sonra Resûlullâh, çobanı Yesâr’ı öldürerek zekât develerini çalan Becile kabile-sine mensub sekiz kişilik eşkıya ğrubunu yakalamak üzere gönderdiği yirmi kişilik müfrezenin başında Kürz bin Câbir’i görevlendirdi. Kürz, Cümmâ otlağına giderek eşkiyayı yakaladı ve Medine’ye getirdi.

Mekke’nin fethinde Hâlid bin Velid’in kumandasındaki birlikte görev alan Kürz bin Câbir (r.a) arkadaşı Hubeyş bin Hâlid’le birlikte Resûlullâh-’ın çizdiği güzergahı terkedib başka bir yoldan ilerlerken Hicri 8.yılın Ramazan ayında Miladi 630.yılın Ocak ayında Handeme denilen yerde bir ğrub Kureyş savaşçısıyla girdikleri çatışmada arkadaşı Hubeyş şehid oldu. Kendisi de onun cesedi etrafında mersiyeler okuyarak çarpışmaya devam etti ve şehid düştü. 1

Şübhesiz ki, en doğrusunu Allâh bilir. Allâh, onlardan razı olsun.


1- Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi-26-575


İlginizi Çekebilecek Diger Sahabe Hayatları


Kutbe Bin Âmir

Kutbe bin Âmir (r.a), Medine’de doğdu, ancak hangi tarihte doğduğu belli değildir. Beni Hazrec’in Seleme oğulları kabilesinin ileri gelenlerindendir. Hicretten önce Resûlullâh, Mekke’de bulunuyorken Medine’den Mekke’ye gelerek Resûlullâh ile ilk görüşen Medine’li ilk altı gençten birisidir. Daha sonra birinci Akabe biatı’nda bulundu.


Kutbe Bin Mâlik Es-sâ’lebi

Kutbe bin Mâlik es-Sa’lebi ,Sa’labe bin Zübyân Kabilesi’ndendir. Bu Sebeble ona“Ez-Zübyâni “denilmiştir. Ziyad bin İlâka’nın amcasıdır.


Kusem Bin Abbas

Kusem bin Abbas (r.a), Resûlullâh (s.a.v)’ın Amcası Hz.Abbas bin Abdülmutalib’in küçük oğludur. Annesi Ümmü’l-Fadl Lübâbetü’l-Kübra bint-i Hâris el-Hilaliye’dir. Bu kadın, Resûlullâh (s.a.v)’ın hanımlarından Hz.Meymune Annemizin ablasıdır. Dolaysiyle Hz.Meymune, Kusem bin Abbas (r.a)’ın teyzesi olurdu.


Kurre Bin Hübeyre

Resûlullâh (s.a.v)’e, Arab kabilelerinden heyetler gelmeğe başladığı sıralarda, Huneyn Ğazvesi’nden sonra ve Vedâ Haccı’ndan önce, Beni Kuşeyr’lerden de, kabileleri adına bazı kişiler geldiler. Gelenlerden birisi Sevr bin Urve bin Abdullah bin Seleme bin Kuşeyr’di. Kendisinin künyesi de, Ebû’l Ukeyr’di. Gelenlerden ikincisi Hayde bin Muâviye bin Hayde bin Kuşeyr, Üçüncüsü ise Kurre bin Hübeyre bin Âmir bin Selemetü’l-hayr bin Kuşeyr’di.