Habbâb Mevla Utbe Bin Ğazvan

İslâm tarihinde dokuz tane Habbâb adında meşhur sahabe vardır. Bunlar:1-Habbâb Mevla Fâtıma bint-i Utbe bin Rebia 2-Habbâb el-Huzâi 3-Habbâb ez-Zebi di 4-Habbâb Ebû Urfuta 5-Habbâb bin Amr ed-Devsi 6-Habbâb Ebû es-Sâib’in babası 7-Habbâb Ebû Atâ 8-Habbâb bin Eret 9-Bizim burada anlatmaya çalışacağımız kişi ise; Habbâb Mevla Utbe bin Ğazvan’dır.

Habbâb Mevla Utbe Bin Ğazvan

Habbâb Mevla Utbe Bin Ğazvan
خَـبَّـا بُ مَــوْلَــى عُــتْــبَــةُ بْــنُ غَــزْوَان


 Baba Adı    :    Utbe bin Ğazvan’ın azadlı kölesi dir.
 Anne Adı    :    Bilgi yok.
 Doğum Tarihi ve Yeri    :    Takriben Miladi 590. yıl Mekke’de doğdu.
 Ölüm Tarihi ve Yeri    :    Hicri 19. Miladi 639. yıl’da Medine’de 50 yaşlarında vefat etmiştir. Kabri Medine’de Cennetü’l-Baki de dir.
 Fiziki Yapısı    :    Bilgi yok.
 Eşleri    :    Bilgi yok.
 Oğulları    :    Bilgi yok.
 Kızları    :    Bilgi yok.
 Gavzeler    :    Bedir, Uhud, Hendek, ve sonraki savaşlar.
 Muhacir mi Ensar mı    :    Mekke, Habeşistan, Medine, Muhacir dir.
 Rivayet Ettiği Hadis Sayısı    :    Bilgi yok.
 Sahabeden Kim ile Kardeşti    :    Hiraş bin es-Samme’nin azadlısıTemim ile.
 Kabile Neseb ve Soyu    :    Kureyş’in Nevfel bin Abdimenaf kabilesi-nin anlaşmalısı dır.
 Lakap ve Künyesi    :    Ebû Yahya.
 Kimlerle Akraba idi    :    Utbe bin Ğazvan’ın azadlı kölesi dir.Habbâb Mevla Utbe Bin Ğazvan Hayatıİslâm tarihinde dokuz tane Habbâb adında meşhur sahabe vardır. Bunlar:1-Habbâb Mevla Fâtıma bint-i Utbe bin Rebia 2-Habbâb el-Huzâi 3-Habbâb ez-Zebi di 4-Habbâb Ebû Urfuta 5-Habbâb bin Amr ed-Devsi 6-Habbâb Ebû es-Sâib’in babası 7-Habbâb Ebû Atâ 8-Habbâb bin Eret 9-Bizim burada anlatmaya çalışacağımız kişi ise; Habbâb Mevla Utbe bin Ğazvan’dır. Bazen bu Habbâblar’ın hayat serüvenleri biribirleri ile karış-tırılır. Özellikle bunlardan ikisi derken, Utbe bin Ğazvan’ın kölesi Habbâb ile, Habbâb bin Eret’dır.

Habbâb Mevla Utbe bin Ğazvan (r.a), Takriben Miladi 590 yılında Mekke’de doğmuş olup, Hicretin 19. Miladi 639. yılda Medine’de elli yaş-larında vefat etmiştir.

Habbâb (r.a)’ın nesebi hakkında bilgi yoktur. Künyesi ise; Ebû Yahya’dır. Ayrıca Nevfel bin Abdi Menaf kabilesi’nin anlaşmalısıdır. Habbâb (r.a)’ın İslâmiyeti ne zaman kabul ettiği kesin belli değildir. Fakat, tahminler onun ilk Müslümanlardan olan efendisi Utbe bin Ğazvan ile birlikte Müslümanlığı kabul ettiği yolundadır.

Bunun delili ise; Mekke’de, müşriklerin ilk Müslümanlara yaptıkları işkenceden dolayı Habeşistan’a hicret etme zorunda bırakıldığında diğer zayıf ve kimsesiz Müslümanlarla birlikte efendisi Utbe bin Ğazvan ile beraber Habeşistan’a hicret etmiş olmasıdır. Habeşistanda bir müddet kal-dıktan sonra Medine’ye hicret ederek. Medine ye yerleşmiştir.

Resûlullâh (s.a.v), Habbâb’ı, Ensâr’dan Beni Temim’in azadlıların-dan İbn-i Samme ile din kardeşi ilan etmiştir. Habbâb (r.a), Medine’ye geldikten sonra Ashâb-ı Suffe’ye dahil olmuştur.

Müslümanların müşriklerle yaptıkları ilk savaş olan Bedir’e iştirak ederek Ashâb-ı Bedir’den olmuştur. Bedir Savaşı’na katılırken otuzbeş yaş civarlarında bulunuyordu denilir. Bedir’den sonra, Uhud, Hendek, Mekke Fethi, Huneyn, Tâif Kuşatmasına Tebuk, gibi seferlere katılma şerefine ermiştir. Resûlullâh (s.a.v) ile Vedâ Haccı’na da katılan, Habbâb (r.a), Resûlullâh’ın vefatından sonra Hz.Ebû Bekr (r.a) devrinde mürtedlerle yapılan birçok savaşlara katılmıştır.

Hz.Ömer (r.a) zamanında ise yine bir çok feth hareketlerine katılmış olub daha sonraları Medine’ye gelerek orada ikamet etmeye başlamıştır. Hicri 19. Miladi 639. yılda elli yaşlarında Medine’de yakalandığı amansız bir hastalıktan dolayı, Hz.Ömer (r.a)’in hilafeti devrinde Medine’de vefat etmiştir. Cenaze namazını bizzat halife Hz.Ömer (r.a) kıldırmıştır.

Ebû Nuaym dedi:

      “-Habbâb (r.a)’ın ne çocuğu vardır, ne de hadis rivayeti Ömer’in halifeliği döneminde, Hicri 19. Yılda öldü. Cenaze namazını halife Ömer kıldırdı!” 1

Habbâb Mevlâ Utbe bin Ğazvan (r.a)’ın âile hayatı ve âile bireyleri hakkında hiçbir bilgi yoktur. Sadece bilinen onun Medine’de vefat ettiği ve Kabrinin Medine’de Cennetü’l-Baki de olduğu yolundadır. 2

Şübhesiz ki, en doğrusunu Allâh bilir. Allâh, onlardan razı olsun.1- el-İsabe İbn-i Hacer el-Askalani-2-35-No-2217 
2- Ashâb-ı Kirâmın Meşhurları-Hayati Ülkü-423