Ferve Bin Amr El-beyadi

Ferve bin Âmr (r.a)’ın doğum ve ölüm tarihi hakkında en küçük bir kayıt dahi bulunmamaktadır. Ferve bin Âmr (r.a)’ın neseb silsilesi: Ferve bin Amru bin Vedike bin Ûbeyd bin Ğanm bin Beyada el-Ensari el- Beyadi’dır.

Ferve Bin Amr El-beyadi

Ferve Bin Amr El-beyadi
فَــرْوَة ُبْــنُ عَــمــرُو


 Baba Adı    :    Amr bin Vedka.
 Anne Adı    :    Rahime bint-i Nabi bin Zeyd bin Haram bin Kâ’b bin Ğanm bin Kâ’b.
 Doğum Tarihi ve Yeri    :    Tarih yok, Medine doğumludur.
 Ölüm Tarihi ve Yeri    :    Bilgi yok.
 Fiziki Yapısı    :    Bilgi yok.
 Eşleri    :    1-Ümeyye bint-i Halife 2-Hâbibe bint-i Mûleyl ve Ümmü veledi…
 Oğulları    :    Abdurrahman, Ubeyd.
 Kızları    :    Kebşe, Ümmü Sa’d, Ümmü Şurahbil.
 Gavzeler    :    Bedir, Uhud, Hendek, Hayber, Mekke’nin Fethi, Huneyn , Tâif, Tebük gibi…
 Muhacir mi Ensar mı    :    2. Akabe biatı’na katılan Ensâr’dan dır.
 Rivayet Ettiği Hadis Sayısı    :    Bilgi yok.
 Sahabeden Kim ile Kardeşti    :    Abdullah bin Mahreme.
 Kabile Neseb ve Soyu    :    Ferve bin Amru bin Vedke bin Ûbeyd bin Amir bin Beyaza el-Ensâriy el-Beyadi dır.
 Lakap ve Künyesi    :    Ebû Abdurrahman.
 Kimlerle Akraba idi    :    Bilgi yok.


Ferve Bin Amr El-beyadi Hayatı


Ferve bin Âmr (r.a)’ın doğum ve ölüm tarihi hakkında en küçük bir kayıt dahi bulunmamaktadır. Ferve bin Âmr (r.a)’ın neseb silsilesi: Ferve bin Amru bin Vedike bin Ûbeyd bin Ğanm bin Beyada el-Ensari el- Beyadi’dır. Benî Beyada, Hazrec kabilesinin bir koludur. Ferve bin Âmr, Benî Hazrec’in ve Benî Beyâdâ’nın zenginlerinden idi. Fakat, Asr-ı Saâdet devrinde çok sâkin bir hayat yaşamıştır.

Ferve bin Âmr (r.a) ikinci Akabe bey’atı’nda bulunmuş, Bedir, Uhud, Hendek, Hayber, Mekke’nin Fethi, Huneyn, Tâif, Tebük, gibi diğer bir çok savaşlara katılmıştır. Resûlullâh (s.a.v), onu Hayber’de ğanimet malla-rı üzerine Memur tayin etmişti. Resûlullâh (s.a.v) Medine ürünlerini takdir ve tahmin içinde onu gönderirdi. Ferve bin Âmr (r.a) takdir ve tahmininde hiç şaşmaz isabet ederdi. 1

Ferve bin Âmr (r.a), ikinci Akabe bîatı’nda bulunan ashâbın arasında olup, bu sırada İslâmiyet’i kabûl etmiştir. Hicret-i Nebeviye vâki olunca, Mekke’den Medine’ye hicret eden Abdullah bin Mahreme ile arasında, Resûlullâh (s.a.v) tarafından din kardeşliği kurulmuştur. Ferve bin Âmr, Bedir Ğazvesi’ne iştirak eden Ashâb’dan olup, Ehl-i Bedir olma sıfatını kazanmıştır. İştirak etmiş olduğu ğazvelerde, prensib olarak iki at ile yola çıkardı. Bunun sebebinin sorulduğunda:

      “-Savaşta atımın ölmesini veya herhangi bir şekilde lâzım olacağını düşünerek yanıma alırım!”derdi.

Ferve bin Âmr (r.a), Resûlullâh’a sadâkati ve imanının kuvveti ile Medine’de tanınırdı. Fakirlere ve miskinlere çok dikkat ederdi. Bundan dolayı her sene hurma mahsûlünden hâsad mevsiminde fâkirlere bin vesk yâni, bugünkü ağılık ölçüsü ile takriben tonlarca hurma, sadaka olarak dağıtırdı. Ferve bin Âmr (r.a), zengin olduğu kadar da cömert bir Sahâbe idi. Ayrıca, Kûr’ân-ı Kerim’i ezberlemeye çalışanlardandı. Savaşlarda ise, çok cesur davranırdı.

Ferve bin Âmr (r.a), Uhud Ğazvesi’ne iştirak ettikten sonra Hendek Ğazvesi’nde bulunmuştur. Bu gazvenin ardından Benî Kureyza ile yapılan savaşa iştirak etmiştir. Hudeybiye musalahasında bulunup bulunmadığı hakkında bir kayıt yoktur. Ancak, Mekke Fethine bizzât iştirak etmiştir. Bunu takiben Huneyn Ğazvesi’nde bulunmuştur.

Hicri 9. yılın Receb ayında, Miladi 630. yılın sıcak yazında yapılan Tebük Seferi’ne, elindeki bütün mallarını Resûlullâh (s.a.v)’e teslim eden Ferve bin Âmr (r.a), ayrıca yine iki atı ile birlikte bu zorlu sefere iştirak etmiştir. Hicri 10. Miladi 632 yılında, Resûlullâh (s.a.v) ve yüzyirmibini aşkın sahabeler ile birlikte Vedâ Haccı’nda bulunan Ferve bin Âmr (r.a), Resûlullâh (s.a.v)’in vefatından sonra Medine’de kalmıştır. Daha sonra mürtedlerle savaşmıştır.

Hz.Osman devrine kadar geçen zamanda ise; Ferve bin Âmr (r.a)’ın neler yaptığı hakkında elimizde fazla hiçbir kayıda rastlanılmamaktadır. Ancak, Yevmü’d-Dâr’da, yâni Hz.Osman’ın Şehâdetinde Medine’de olup onu korumaya çalışan ashab arasında bulunmakta idi.

Hz.Ali (r.a) devrinde, Ferve bin Âmr (r.a), Hz.Ali’nin tarafını iltizam ederek onunla birlikte Irak’a Küfe taraflarına gitmiş ve Cemel Vak’ası’nda bulunmuştur. Ferve bin Âmr (r.a), hakkında Cemel Vak’ası’ndan sonra bahsedilmemektedir. Bu itibarla vefât tarihi ve sebebi bilinmemektedir. Kendisinden hadis rîvayet edilememiştir. 2

Ferve bin Âmr el-Beyadi (r.a)’ın, Ümeyye bint-i Halife ve Hâbibe bint-i Mûleyl ve bir tanede Ümmü Veledi olduğu ve bu eşlerinden Abdur-rahman, Ubeyd adlı iki oğlu ile Kebşe, Ümmü Sa’d ve Ümmü Şurahbil adında iki tane kızının ismi bize ulaşmıştır.

Şübhesiz ki, en doğrusunu Allâh bilir. Allâh, onlardan razı olsun.1- M.Âsım Köksal İslâm Tarihi-6-83 
2- Ashab-ı Kirâmın Meşhurları-Hayati Ülkü-420-