Eymâ bin Rehâda el-Ğifâri

Eymâ bin Rehâda el-Ğifâri, Gifâr Oğulları kabilesinin reisidir. Hudeybiye Seferi sırasında İslâm’a girdi. Resûlullâh (s.a.v)’e kabilesinin elçisi olarak gelmişti. Kendisi ve oğlu Hufâf sahabidirler. Ondan Ebû Zerr rivâyet etti.

Eymâ bin Rehâda el-Ğifâri

Eymâ Bin Rehâda El-ğifâri
اْلـغـِـفَـا ر ِ أِيـمـاءَ بـِـنْ رَحَــضَــةُ


 Baba Adı    :    Rehâda bin Hurrebe.
 Anne Adı    :    Bilgi yok.
 Doğum Tarihi ve Yeri    :    Bilgi yok.
 Ölüm Tarihi ve Yeri    :    Bilgi yok.
 Fiziki Yapısı    :    Bilgi yok.
 Eşleri    :    Bilgi yok.
 Oğulları    :    Hufâf.
 Kızları    :    Bilgi yok.
 Gavzeler    :    Hufaf bin Eyma sahabidir.
 Muhacir mi Ensar mı    :    Bilgi yok.
 Rivayet Ettiği Hadis Sayısı    :    Hadis rivayeti var, sayısı belli değildir.
 Sahabeden Kim ile Kardeşti    :    Bilgi yok.
 Kabile Neseb ve Soyu    :    Eymâ bin Rehâda bin Hurrebe bin Halef bin Hârise bin el-Ğifâri.
 Lakap ve Künyesi    :    Bilgi yok.
 Kimlerle Akraba idi    :    Hufaf bin Eyma’nın babasıdır.Eymâ Bin Rehâda El-ğifâri Hayatı

Eymâ bin Rehâda el-Ğifâri, Gifâr Oğulları kabilesinin reisidir. Hudeybiye Seferi sırasında İslâm’a girdi. Resûlullâh (s.a.v)’e kabilesinin elçisi olarak gelmişti. Kendisi ve oğlu Hufâf sahabidirler. Ondan Ebû Zerr rivâyet etti. Hz.Ebû Zerr el-Ğifâri (r.a), büyük kardeşi Üneys’i Mekke’ye Resûlullâh (s.a.v) hakkında araştırma yapmak üzere gönderdikten sonra bizzat kendisi de araştırma yapmak için Mekke’ye geldi. Günlerce Mekke şehrinde kaldı, ve nihayet Resûlullâh (s.a.v) ile görüşme imkânı buldu. Bu olayı up uzun anlattıktan sonra şöyle devam etti:

“-Sonra bir müddet daha orada kaldım. Sonra bir gün Resûlullâh (s.a.v)’e gittim, şöyle dedi:

      “-Bana hurmalıklı bir cihet gösterildi. Orasının Yesrib’den başka bir yer olmadığını düşünüyorum. Sen benim adıma kendi kavmine tebliğ eder misin? Böylece belki Allâh, senin vasıtanla onlara fayda verir. Onların hidâyetine vesile olduğun için de sana fayda verir!”

Hemen kardeşim Üneys’in yanına döndüm. Bana:

      “-Ne yaptın?”diye sordu.

      “-Müslüman oldum ve Resûlullâh’ı tasdik ettim!”dedim. O da:

      “-Ben senin dinine karşı değilim, çünkü ben de Müslüman oldum ve tasdik ettim!”deyince, birlikte annemize geldik. O da:

      “-Ben de sizin dininize karşı değilim, çünkü ben de Müslüman oldum ve tasdik ettim!”deyince, eşyalarımızı develerimize yükleyerek yola koyulduk, kabilemiz olan Ğifâr’ın yanına vardık. Kabilemizin yarısı Müslüman oldu. Onlara kabilenin reisi Eymâ bin Rahâda el-Ğifâri önder-lik yapıyordu. Kabilenin diğer yarısı ise:

      “-Resûlullâh, Medine’ye gelince Müslüman oluruz!”demişlerdi.

Resûlullâh (s.a.v) Medine’ye gelince kalan yarısı da Müslüman oldu. daha sonra Eslem kabilesi geldi.

      “-Ey Allâh’ın Rasûlü, bunlar bizim kardeşlerimizdir. Onlar gibi biz-de Müslüman oluyoruz!”diyerek onlar da İslâm dinine girdiler. O zaman Resûlullâh (s.a.v):

      “-Ğifâr!...Allâh onlara mağfiret buyursun! Eslem! Onlara da Allâh selâmet versin!”buyurdular. 1

El-İsabe’de İbn-i Hacer el-Askalani şöyle anlatır.

Eymâ bin Rahâda ilk Müslümanlardandır. İbn-i el-Medini sahabi olduğunu söylemiş ve şöyle demiştir. Hanzale bin el-Eslemi, Hufâf bin Eymâ bin Rahâda kunut hadisini rivâyet etmiştir. Kimileri de Eymâ bin Rahâda demiştir. Müslim, Sahih’inde Ebû Zerr’in Müslüman oluşunun kıssasını, Abdullah bin Sâmit, Ebû Zerr tarikiyla rivâyet etmiştir:

      “-Kavmimize geldik, Resûlullâh (s.a.v) henüz Medine’ye gelmeden önce, yarısı Müslüman oldu. Onlara Eymâ bin Rahâda el-Ğifâri imamlık ediyordu!”

Ne var ki, Ahmed İbn-i Hanbel bu hadiste, Süleyman bin Muğire’nin rivâyetine göre, şu ihtilafı kaydetmiştir:

      “-Acaba Hufâf bin Eymâ mıdır, yoksa babası Eymâ bin Rahâda mıdır? Buna göre Hufâf, babasından önce Müslümanlığı kabul etmiş oluyor. Vallâhu Â’lem”

Zübeyr bin Bekkâr, Hâkim bin Hizâm’dan nakletti:

      “-Eymâ bin Rahâda Bedir Savaşı’na müşriklerle birlikte katıldı. Buna göre, Müslüman oluşu oğlundan sonradır!”

İbn-i Sa’d anlatıyor:

      “-Hudeybiye Andlaşmasına yakın bir tarihte Müslüman oldu!”

Bu ise Müslim’in rivâyetiyle çelişmektedir. 2

Eymâ bin Rehâda el-Ğifâri (r.a) hakkında fazla bilgi yoktur.

Şübhesiz ki, en doğrusunu Allâh bilir. Allâh, onlardan razı olsun.1- Buhâri-Menâkıb-10-Menâkıbu’l-Ensâr-33-Müslim-Fedâilu’s-Sahâbe-28-132 
2- El-İsabe-İbn-i Hacer el-Askalani-1-132-No-392