Esved Bin Hâlef El-kureşi

Esved bin Hâlef, bin Abdiyeğus el-Kureşi (r.a) Mekke doğumlu olup doğum tarihi belli değildir. Babası Hâlef bin Abdiyeğus olup annesinin ismi ise bilinmemektedir. Esved (r.a) Mekke’nin Fethi’nde Resûlullâh (s.a.v)’e gelerek biat edib Müslüman olmuştur.

Esved Bin Hâlef El-kureşi

Esved Bin Hâlef El-kureşi
اَلْأسْــوْدُ بْــنُ خَـلَــف اَلـقُــرَشـي


 Baba Adı    :    Hâlef bin Abdiyeğus.
 Anne Adı    :    Bilgi yok.
 Doğum Tarihi ve Yeri    :    Tarih yok. Mekke doğumludur.
 Ölüm Tarihi ve Yeri    :    Bilgi yok.
 Fiziki Yapısı    :    Bilgi yok.
 Eşleri    :    Bilgi yok.
 Oğulları    :    Muhammed.
 Kızları    :    Bilgi yok.
 Gavzeler    :    Bilgi yok.
 Muhacir mi Ensar mı    :    Hicret edemedi.
 Rivayet Ettiği Hadis Sayısı    :    Rivayeti var, sayısı belli değildir.
 Sahabeden Kim ile Kardeşti    :    Bilgi yok.
 Kabile Neseb ve Soyu    :    Esved bin Hâlef bin Abdiyeğus el-Kuraşi ez-Zühri el-Cumahi de denilir.
 Lakap ve Künyesi    :    Ebû Muhammed.
 Kimlerle Akraba idi    :    Bilgi yok.Esved Bin Hâlef El-kureşi Hayatı

Esved bin Hâlef, bin Abdiyeğus el-Kureşi (r.a) Mekke doğumlu olup doğum tarihi belli değildir. Babası Hâlef bin Abdiyeğus olup annesinin ismi ise bilinmemektedir. Esved (r.a) Mekke’nin Fethi’nde Resûlullâh (s.a.v)’e gelerek biat edib Müslüman olmuştur. Onun Muhammed isminde bir oğlu olduğu bize gelen rivayetlerden anlaşılıyor. İbn-i Hacer onu şöyle anlatır:

İmam-ı Buhâri, Esved bin Hâlef, bin Abdiyeğus el-Kureşi (r.a)’in ve onun oğlu Muhammed’in hal tercemesinde nesebini El-Esved bin Hâlef, bin Abdiyeğus el-Kuraşi olarak bu şekilde zikretmiştir.

İbn-i es- Seken dedi ki:

      “-Cumah Oğulları’ndandır”

İbn-i Abdilberr’inde tercihi budur. Ne var ki İbn-i el-Esir buna itiraz ederek şöyle demiştir:

      “-Beni Cumah arasında “Abdiyeğus” adında hiç kimse yoktur!”

İbn-i Mende ise:

      “-O Zühre Kabilesi’ndendir!”dedi.

El-Askeri de dedi ki:

“-Mutayyen, onun Kureyşi olup, Mekke’nin Fethi gününde gelib İslâmiyeti kabul ettiğini söylemiş ve şöyle demiştir:

“-Abdiyeğus’a gelince, Vehb bin Zühre’nin oğludur. Onun el-Esved bin Abdiyeğus adlı oğlu vardır. Resûlullâh ile alay edenlerden biri olub kafir olarak ölmüştür. El-Esved bin Hâlef amcasının adıyla isimlendiril-miştir. Allâh en iyi bilendir.

Ahmed İbn-i Hanbel, Müsned’inde dedi ki:

“-Abdurrezzak, İbn-i Cüreyc, İbn-i Husyem, Muhammed bin el-Esved, bin Hâlef’den rivayet ediyor:

      “-Ebû’l-Esved, Resûlullâh (s.a.v)’i Karn-ı Maslaka yanında insanlarla biatlaşırken görmüş!”

Hâkim, İbn-i Cureyc rivayetinde şöyle tahric etti:

Babası, ona haber vermiş:

“-Resûlullâh (s.a.v) Hz.Hasan’ı tutu öptü ve şöyle buyurdular:

El-Beğavi ve İbnu’s-Seken bu hadisi İbn-i Cureyc’den başkasının rivayet etmediğini söylediler. Beğavi, Abdurrezzak, Ma’mer, İbn-i Husyem tarikiyla aynı isnaddla rivayet etti:

“-Resûlullâh (s.a.v) Hz.Hasan’ı tutu öptü ve şöyle buyurdular:

      “-Muhakkak ki çocuk cimrilik ve korkaklık sebebidir!”Veya:

      “-Çocuk sakınılacak ve üzerinde titrenilecek biridir!”

Beğavi ve İbnu’s-Seken ve Darekutni’nin görüşlerine göre, bu rivayette Ma’mer yalnız kalmıştır. Ayrıca Beğavi ve İbn-i es-Seken şöyle demişlerdir:

      “-El-Esved’in bu iki hadis dışında başka rivayeti yoktur!”

Ben, onun Bezzar’ın tahric ettiği üçüncü bir hadisini buldum. Bişr bin Muâz, Fudayl bin Süleyman, İbn-i Huseym, Muhammed bin Hâlef, babası yoluyla el-Esved (r.a)’dan rivayet etmiştir.

      “-Resûlullâh, ona, Harem’in direklerinin yenilenmesini emretti!”

Taberani, Bezzar’dan tahric ettiğine göre onun dördüncü bir rivayeti daha vardır. Buhari Tarih’inde şöyle der:

Muallâ, Vüheyb, İbn-i Husyem, Muhammed bin el-Esved bin Hâlef bin Abdiyeğus, babası’den rivayet ediyor:

“-Onlar, Makam’ın altında bir kitab buldular. Kureyş’den Himyer’li birini çağırdılar. O da dedi ki:

      “-Orada bir ibare var ki onu size söylesem beni öldürürsünüz!”

Dedi ki:

      “-Onda Muhammed (s.a.v)’in isminin geçtiğini sandık ve onu hemen gizledik!”

Esved bin Hâlef (r.a) hakkında fazla bilgi elimizde mevcud değildir. 1

Şübhesiz ki, en doğrusunu Allâh bilir. Allâh, onlardan razı olsun.1- el-İsabe İbn-i Hacer el-Askalani-1-62-No-157