El-Hâris bin Hâtib bin el-Hâris

El-Hâris bin Hâtib bin el-Hâris’in sahâbiden olan babası Hatıb bin el-Hâris (r.a), ve dedesi, Hâris bin Mâ’mer, ile Ninesi Kuteyle bint-i Maz’un, bin Habib bin Vehb bin Huzâfe bin Cumah’dır ki, bu kadın, Osman bin Maz’un’un kız kardeşi’dir.

El-Hâris bin Hâtib bin el-Hâris

El-hâris Bin Hatıb Bin El-hâris
اَلْــحَـا ِرثُ بْــنُ حَــا طِــبُ بْــنُ اْلــحَـا ِرث


 Baba Adı    :    Hatıb bin el-Hâris.
 Anne Adı    :    Ümmü Cemil Fâtıma bint-i Mücellel
 Doğum Tarihi ve Yeri    :    Tarih yok, Habeşistanda doğdu.
 Ölüm Tarihi ve Yeri    :    Bilgi yok.
 Fiziki Yapısı    :    Bilgi yok.
 Eşleri    :    Bilgi yok.
 Oğulları    :    Bilgi yok,
 Kızları    :    Bilgi yok.
 Gavzeler    :    Bilgi yok.
 Muhacir mi Ensar mı    :    Bilgi yok.
 Rivayet Ettiği Hadis Sayısı    :    Rivayeti var, sayısı belli değildir.
 Sahabeden Kim ile Kardeşti    :    Bilgi yok.
 Kabile Neseb ve Soyu    :    el-Hâris bin Hatıb bin Hâris bin Mâ’mer bin Habib bin Vehb bin Huzâfe bin Cumah el-Kureyşi el-Cumahi,
 Lakap ve Künyesi    :    Bilgi yok.
 Kimlerle Akraba idi    :    Hâris bin Hatıb’ın oğlu, Muhammed bin Hatıb’ın kardeşi dir.El-hâris Bin Hatıb Bin El-hâris Hayatı

El-Hâris bin Hâtib bin el-Hâris’in sahâbiden olan babası Hatıb bin el-Hâris (r.a), ve dedesi, Hâris bin Mâ’mer, ile Ninesi Kuteyle bint-i Maz’un, bin Habib bin Vehb bin Huzâfe bin Cumah’dır ki, bu kadın, Osman bin Maz’un’un kız kardeşi’dir. Bu soy İslâm’ın ilk gününden beri Resûlullâh (s.a.v)’ın davasını üstlenmiş bir ailedir.

Babası Hatıb bin Hâris İslâmiyet’in ilk günlerinde dâvetin yeni başla-dığı zamanlarda gelib Müslüman olmuştur. O zamanlar annesi Ümmü Cemil Fâtıma bint-i Mücellel ki, bu kadın Ebû Uhayha Said bin Âs’ın kız kardeşidir. Onunla evli olup iki çocukları vardı. İslâmiyeti kabul etmele-rinden dolayı Kureyşilerin ve Mekkeli müşriklerin onlara çok ağır baskıları olmuştur.

Bu baskılara dayanamayarak ikinci Habeşistan ülkesine ailesi ve bir çocukları ile birlikte katılmıştır. diğer çocukları el-Hâris ise Habeşistanda doğmuştur.

Başka bir rivayette de şöyle denir:

Babası Hâtib bin el-Hâris Mekke’de, ilk sıralarda Müslüman olmuş, Allâh yolunda Habeşistan ülkesine yapılan ikinci hicrete, zevcesi Ümmü Cemil Fâtıma bint-i Mücellel ile birlikte katılmış ve orada vefat etmiştir. 1

El-Hâris bin Hatıb, ve kardeşi Muhammed bin Hatıb’da ashâb-ı kiram’dandırlar. Bizzat Resûlullâh’tan yaptığı rivâyetler vardır. Hicri 66. yılda Abdullah İbn-i Zübeyr kendisini Mekke’ye emir tâyin etmiştir. İbn-i Abdülmelik devrinde Mekke emiri olduğu da söylenir.

Kays Kabilesinin Cedile kolundan olan Hüseyin bin el-Hâris el-Cedeli şöyle demiştir:

“-Mekke emiri halka hitabetti ve dedi ki:

      “-Resûlullâh (s.a.v) bize hilâli görerek, eğer göremezsek iki âdil şâhidin hilâli gördüklerine dair şehâdetleri ile ibâdet etmemizi tavsiye etti!”

Râvi, Ebû Mâlik el-Eşcai dedi ki:

“-Hüseyin bin el-Hâris’e:

      “-Mekke emiri kimdi?”diye sordum.

      “-Bilmiyorum!”dedi.

Bir müddet sonra Hüseyin benimle karşılaştı ve şunları söyledi:

“-Mekke emiri, Muhammed bin Hatıb’ın kardeşi el-Hâris bin Hatıb idi. Sonra emir:

      “-Şübhesiz aranızda Allâh ve Resûlünü kitab ve sünneti benden daha iyi bilen birisi var o da bu sözümün Resûlullâh (s.a.v)’den oluduğuna şâhidlik ediyor!”dedi ve eli ile bir adamı gösterdi.

Ben yanımda bulunan bir ihtiyara:

      “-Emir’in işaret ettiği zât kim?”diye sordum.

      “-Bu zât Abdullah İbn-i Ömer’dir!”

      “-Emir doğru söyledi. O Allâh’ın emirlerini emir’den daha iyi bilir!”dedi.

Abdullah İbn-i Ömer (r.a)’da:

      “-Resûlullâh (s.a.v) bize böyle emretti!”dedi. 2

Şübhesiz ki, en doğrusunu Allâh bilir. Allâh, onlardan razı olsun.1- M.Âsım Köksal İslâm Tarihi-3-211-212 
2- Sünen-i Ebû Dâvûd-kitabu’s-Sıyam-Bab-13-No-2338