El-eğarr Bin Yesâr

İslâm tarihinde üç tane El-Eğarr isminde olan sahâbiden bahsedilir. Bunlar; El-Eğarr el-Ğifâri, El-Eğarr el-Müzeni, El-Eğarr bin Yesâr el-Cüheni’dir. Usdül Gabe’de İbn-i Esir bunların üçünün ayrı ayrı kişiler olduğundan bahs eder. Ancak, El-Eğarr el-Müzeni ile El-Eğarr bin Yesâr el-Cüheni’nin aynı kişiler olabileceğini ima eder.

El-eğarr Bin Yesâr

El-eğarr Bin Yesâr
الأغـَــرُّ بْــنُ يـَـسَــا ر


 Baba Adı    :    Yesâr el-Cüheni.
 Anne Adı    :    Bilgi yok.
 Doğum Tarihi ve Yeri    :    Bilgi yok.
 Ölüm Tarihi ve Yeri    :    Bilgi yok.
 Fiziki Yapısı    :    Bilgi yok.
 Eşleri    :    Bilgi yok.
 Oğulları    :    Bilgi yok,
 Kızları    :    Bilgi yok.
 Gavzeler    :    Bilgi yok.
 Muhacir mi Ensar mı    :    Muhacir dir.
 Rivayet Ettiği Hadis Sayısı    :    Rivayeti var, sayısı belli değildir.
 Sahabeden Kim ile Kardeşti    :    Bilgi yok.
 Kabile Neseb ve Soyu    :    El-Eğarr bin Yesâr,
 Lakap ve Künyesi    :    Bilgi yok.
 Kimlerle Akraba idi    :    Bilgi yok.El-eğarr Bin Yesâr Hayatı

İslâm tarihinde üç tane El-Eğarr isminde olan sahâbiden bahsedilir. Bunlar; El-Eğarr el-Ğifâri, El-Eğarr el-Müzeni, El-Eğarr bin Yesâr el-Cüheni’dir. Usdül Gabe’de İbn-i Esir bunların üçünün ayrı ayrı kişiler olduğundan bahs eder. Ancak, El-Eğarr el-Müzeni ile El-Eğarr bin Yesâr el-Cüheni’nin aynı kişiler olabileceğini ima eder. El-İsabe’de İbn-i Hacer el-Askalani, bu son ikisinin aynı kişiler olduğunu iddia ederek şöyle der:

El-Eğar bin Yesârr el-Müzeni: onun el-Cüheni olduğu da söylenir. Muhacirlerdendir. Müslim, Ebû Dâvud, Ahmed İbn-i Hanbel ve Nesâi Ebû Bürde bin Ebû Mûsâ, el-Eğarr el-Müzeni tarikiyle rivâyet ettiler: Resûlullâh (s.a.v)’ın şöyle buyurduğunu duymuş:

      “-Ey insanlar! Allâh’a tevbe edin! Şübhesiz ben, ginde yüz kere tevbe ediyorum!”

Müslim ve Ahmed İbn-i Hanbel’in rivâyetinde, Eğarr el-Müzeni olarak geçer, sahâbedir. Beğavi’nin Humeyd bin Hilâl, Ebû Dürde senedi ile rivâyetine göre, şöyle demiştir:

      “-Muhacirlerden, tevâzuundan hoşlandığım bir adamın yanına girdim!”

Ebû Nuaym dedi: Nâfi’ İbn-i Ömer, el-Eğarr, Resûlullâh ile sohbeti bulunan ve Amr bin Avf kabilesin’den bir adamdan birkaç vesk hurma alacağı bulunan Müzeyne’den bin adamdır. Senediyle rivâyete göre:

Beğavi bu hadisi, Eğarr el-Müzeni’nin boyoğrafisini yaparken tahric etti. Buhâri’nin Edebu’l-Müfred’inde de bunu okuduk. Orada şöyledir:

Amr bin Avf Kabilesin’den bin adamdan Eğarr’dan birkaç vesk (ölçü) hurma alacağı vardı. Dedi ki: Bunun üzerine Resûlullâh’a gittim. Benimle Ebû Bekr es-Sıddik’ı gönderdi.

Ebû Nuaym daha sonra, Muâviye bin Kurre’den Eğarr el-Müzeni’nin vitir namazı hakkındaki hadisi Hâlid bin Ebû Kerime, Muâviye tarikiyle nakletti. O hadisini lafzı şöyledir. Bir adam gelerek:

      “-Yâ Resûlallâh, sabah oldu hala vitri kılamadım!”dedi.

Resûlullâh (s.a.v):

      “-Vitir gece kılınır!”buyurdu.

Ebû Nuaym dedi ki:

      “-İnsanlardan biri İbn-i Mende vitir hakkında olan bu hadisle bir önceki hadisin farklı olduğunu söyledi. Oysa aynı hadistir!”

İbn-i Abdilber Eğarr el-Müzeni ile Eğarr el-Cüheni’nin aynı kişi olduğunu kesin bir ifade ile söyledi.

Ebû Ali İbn-i Seken dedi: Muhammed bin Hasan, Buhâri dedi ki:

“Mis’ar, rivâyetinde Eğarr el-Cüheni diyor. Oysa el-Müzeni daha doğrudur!”

İbn-i Abdilber dedi ki:

“-Süleyman bin Yesâr, Eğarr el-Müzeni rivâyet etti denir. Bu doğru değildir.

İbn-i Esir, el-Müzeni ile el-Cüheni’nin ayrı ayrı kişiler olduğu görüşüne eğilim gösterdi. Bu bir şey ifade etmez. Çünkü hadisin çıkış râvisi mahreci tek kişidir. Buhâri, bunun illetini de Mis’ar yaptığı bu rivâyette el-Cüheni demede teferrüd yalnız kalmıştır. Olarak açıklamış ve işkali bertaraf etmiştir. 1

El-Eğarr el-Müzeni’nin ki müsedded, sahabidir, dedi rivâyetine göre:

“-Resûlullâh (s.a.v) şöyle buyurmuştur:

      “-Gerçek şu ki benim kalbim de perdelenir de ben herğün yüz defa (istiğfar ederim) Allâh’dan bağışlanma dilerim!”

El-Eğarr el-Müzeni (r.a) Sahâbidir. Müsedded onun sahâbi olduğuna işaret etmiştir. Resûlullâh (s.a.v)’den başka Ebû Bekr’den de hadis rivâyet etmiştir. Ebû Dâvûd’un yanı sıra Müslim, Nesâi ve el-Edebu’l-Müfred’de Buhâri kendisinden hadis rivâyet etmişlerdir. 2

Şübhesiz ki, en doğrusunu Allâh bilir. Allâh, onlardan razı olsun.1- El-İsabe İbn-i Hacer el-Askalani-1-80-No-233 
2- Sünen-i Ebû Dâvûd Kitabu el-Vitir-Bab-26-No-1515