Ebû Şûreyh El-huzâî

İslâm tarihinde dört tane Ebû Şüreyh adında veya künyesinde sahabe vardır. Bunlar: 1-Ebû Şüreyh el-Ensâri 2-Ebû Şüreyh Hani’e bin Yezid el- Harisi 3-Ebû Şüreyh 4-Ebû Şüreyh el-Huzai el-Kâ’b-i dir.

Ebû Şûreyh El-huzâî

Ebû Şûreyh El-huzâî
أبُـو شُــرَيْــحُ اْلـــخـُــزَاعِــي


 Baba Adı    :    Amr bin Huveylid.
 Anne Adı    :    Bilgi yok.
 Doğum Tarihi ve Yeri    :    Bilgi yok.
 Ölüm Tarihi ve Yeri    :    Hicri 68. Miladi 688 yıllarında Medine’de vefat etti. Kabri Medine’de Cennetü’l-Baki’de dir.
 Fiziki Yapısı    :    Bilgi yok.
 Eşleri    :    Bilgi yok.
 Oğulları    :    Bilgi yok.
 Kızları    :    Bilgi yok.
 Gavzeler    :    Mekke Fethi, Huneyn , Tebük , Yemame
 Muhacir mi Ensar mı    :    Bilgi yok.
 Rivayet Ettiği Hadis Sayısı    :    20 tane.
 Sahabeden Kim ile Kardeşti    :    Bilgi yok.
 Kabile Neseb ve Soyu    :    Ebû Şüreyh el-Huza’i Huveylid bin Amr veya Amr bin Huveylid veya Kâ’b bin Amr Hani bin Amr Huza’a Kabi-lesine mensub dur.
 Lakap ve Künyesi    :    Ebû Şüreyh.
 Kimlerle Akraba idi    :    Bilgi yok.Ebû Şûreyh El-huzâî Hayatı

İslâm tarihinde dört tane Ebû Şüreyh adında veya künyesinde sahabe vardır. Bunlar: 1-Ebû Şüreyh el-Ensâri 2-Ebû Şüreyh Hani’e bin Yezid el- Harisi 3-Ebû Şüreyh 4-Ebû Şüreyh el-Huzai el-Kâ’b-i dir. Bizim burada anlatmaya çalışacağımız, Ebû Şureyh el-Huzai el-Kâ’b-i dir. Ebû Şureyh’in adı hakkında epey tereddütler bulunmaktadır. İbn-i Hacer el-İsabe’de, Ebû Şureyh el-Huzai dedikten sonra el-Kâ’b’i ilave edilerek adının Huveylid bin Amr olduğu zikredilmektedir. Fakat ona Amr bin Huveylid denildiği gibi, Hanie, Kâ’b, Amr ve Abdurrahman’da denilmektedir.

Bazı kaynak eserlerde Huveylid bin Kâ’b adı verildikten sonra bunda tereddüt vardır, diye ilave edilmektedir. Tâberi ise, adının ve nesebinin Huveylid bin Amr bin Sahr bin Abduluzza İbn-i Muâviye olduğunu belirt-erek Beni Adiy bin Amr bin Rebia’dan olduğunu zikretmektedir. Buna göre diğer eserlerde de Huveylid bin Amr olarak geçmektedir.

Ebû Şureyh, Mekke Fethi’nden önce İslâm dinini kabul etmiştir. Mekke Fethi esnasında Huzâalılar’ın iki sancaktarı vardı ki bunlardan biri Ebû Şureyh idi. Mekke Fethi’nden sonra Huneyn Ğazvesi’ne iştirak etmiş ve ondan sonra Tebük Seferi’nde bulunmuştur. Ebû Şureyh, Resûlullâh ile birlikte Vedâ Haccı’nda bulunduktan sonra onu bir daha görmemiştir. Resûlullâh’ın irtihalinden sonra Medine’ye gelmiş ve orada ölene kadar ikamet etmiştir.

Ebû Şureyh’in gerek Hz.Ebû Bekr ve gerekse Hz.Ömer zamanında ne gibi faaliyetlerde bulunub bulunmadığı hakkında bir kayıt yoktur. Ancak, Hz.Ebû Bekr zamanında mürtedlerle yapılan savaşlara iştirak etmiştir. Ebû Şureyh, Resûlullâh’ın irtihalinden sonra uzun bir müddet yaşamıştır. Bu zaman içinde vaktini Medine’de geçirmiş olması kuvvetle muhtemeldir. Nihayet Hicri 68. Miladi 688 yıllarında Medine’de vefat ederek, Cennetü’l- Baki, Kabristanı’na defnedilmiştir. 1

Ebû Şureyh (r.a)’in âilesi ve çocukları hakkında bir kayıt yoktur. Kendisinden Nâfi bin Cübeyr ve Ebû Said el-Makburi rivayet etti. Hadisi Kütüb-ü sittede tahric edilmiştir. Kendisinden yirmi tane kadar hadis-i şerif rivayet edilmiştir.

Bunlardan bir tanesi de Resûlullâh (s.a.v)’in:

      “-Allâh’a ve âhiret gününe inanan, komşusuna iyilik yapsın! Allâh’a ve âhiret gününe inanan, misafirine ikrâm etsin! Allâh’a ve âhiret gününe inanan, ya hayır söylesin ya da sussun!” 2

Şöyle bir rivâyeti de vardır:

      “-Vallâhi mü’min değildir!Vallâhi mü’min değildir!Vallâhi mü’min değildir!”

      “-Kim ey Allâh’ın Rasûlü?”dendi.

      “-Komşusu, kötülüğünden emin olmayan insan!”buyurdular. 3

Ebû Şüreyh el-Huzâi’den rivâyet edildiğine göre:

“-Resûlullâh (s.a.v) şöyle buyurdular:

      “-Her kim öldürülme veya yaralanmaya maruz kalırsa, (varisleri) şu üç şeyden birini tercih eder; 1-Ya kısas ister. 2-Veya affeder. 3-Yahut da diyet alır. Eğer o, dördüncü bir şey isteyecek olursa, kendisine mani olun! Kim şu üç şeyin dışına çıkıp haddi aşarsa, onun için acı bir azab vardır!” 4

Şübhesiz ki, en doğrusunu Allâh bilir. Allâh, onlardan razı olsun.1- Usdu-l Ğabe İbn-i Esir-5-2-6005 -özet. 
2- Müslim-İman-19-77-Muvatta-Sıfatu’n-Nebi-10-22 
3- Buhâri-Edeb-29 
4- Camiu’l-Usûl-16-262-No-7.765-Ebû Davud, Diyet-3-4496-4-4504