Ebû Sinan Bin Mihsan El-esedi

İslâm tarihinde üç tane Ebû Sinan isminde veya künyesinde sahabi vardır. Bunlar: Ebû Sinan bin Safiy, bin Sahr, Ebû Sinan el-Eşcai, ve Ebû Sinan bin Mihsan el-Esedi’dir. Ebû Sinan bin Mihsan el-Esedi (r.a)’ın asıl ismi üzerinde farklı görüşler vardır.

Ebû Sinan Bin Mihsan El-esedi

Ebû Sinan Bin Mihsan El-esedi
أبُـو سِــنَــنُ بْــنُ مِــحْــصَــنُ اْلأ سَــدِيّ


 Baba Adı    :    Mihsan bin Hürsan.
 Anne Adı    :    Ümmü Ükkaşe.
 Doğum Tarihi ve Yeri    :    Tarih yok, Mekke doğumludur.
 Ölüm Tarihi ve Yeri    :    Hicri 5. yılda, Beni Kureyza kuşatmasın’da şehid oldu. Kabri Medine’de Beni Kurayza yurdundadır.
 Fiziki Yapısı    :    Bilgi yok.
 Eşleri    :    Ümmü Sinan el-Eslemiyye
 Oğulları    :    Sinan bin Ebi Sinan bin Mihsan.
 Kızları    :    Bilgi yok.
 Gavzeler    :    Bedir, Uhud, Hendek, Beni Kureyza.
 Muhacir mi Ensar mı    :    Mekke, Medine, Muhacir dir.
 Rivayet Ettiği Hadis Sayısı    :    Bilgi yok.
 Sahabeden Kim ile Kardeşti    :    Bilgi yok.
 Kabile Neseb ve Soyu    :    Vehb bin Mishan bin Hürsan bin Kays bin Mürre bin Kesir bin Ğanm bin Düdan bin Esed bin Hüzeyme el-Kureyşiy el-Esedi’dir.
 Lakap ve Künyesi    :    Ebû Sinan,
 Kimlerle Akraba idi    :    Ûkkaşe bin Mihsan’ın öz kardeşidir. Sinan bin Ebi Sinan bin Mihsan’ın da babasıdır.Ebû Sinan Bin Mihsan El-esedi Hayatı

İslâm tarihinde üç tane Ebû Sinan isminde veya künyesinde sahabi vardır. Bunlar: Ebû Sinan bin Safiy, bin Sahr, Ebû Sinan el-Eşcai, ve Ebû Sinan bin Mihsan el-Esedi’dir. Ebû Sinan bin Mihsan el-Esedi (r.a)’ın asıl ismi üzerinde farklı görüşler vardır. Bazılarına göre; Vehb bin Abdullah, Abdullah bin Vehb, veya Amr denilir. Ancak bunlardan en kuvvetli olanı isminin, Vehb, Ebû Sinan ise onun meşhur olan künyesidir. Her ne olursa olsun, İslâm tarihinde, Ebû Sinan künyesiyle tanınmaktadır.

Ebû Sinan bin Mihsan el-Esedi (r.a), Mekke doğumludur. Babası Mihsan bin Hürsan. Annesi ise; Ümmü Ükkaşe’dir. Hanımı Ümmü Sinan el-Eslemiyye olup, Sinan bin Ebi Sinan, bin Mihsan adında bir oğlunun ismi bilinmektedir. Ûkkaşe bin Mihsan (r.a)’ın kardeşidir. Kabile neseb ve soyu ise: Vehb bin Mishan, bin Hürsan, bin Kays, bin Mürre, bin Kesir, bin Ğanm, bin Düdan, bin Esed, bin Hüzeyme el-Kureyşi, el-Esedi’dir.

Ebû Sinan bin Mihsan el-Esedi (r.a); Bedir ve Hendek Savaşları’nda bulunmuş, Beni Kureyzalar’ın muhasarası sırasında vefat etmiştir. Vefat ettiği zaman kırk yaşlarında idi. Ebû Sinan bin Mihsan el-Esedi (r.a) Beni Kureyza yurdunda bulunan ve Müslümanların ölülerinin gömülen kabris-tanına gömülmüştür. Ebû Sinan, kardeşi Ükkâşe bin Mıhsan (r.a)’dan İki yaş büyüktü. Ebû Sinan’ın ismi Vehb idi. 1

Diğer bin rivayete göre ise;

Ebû Sinan bin Mihsan (r.a)’ın asıl adı Vehb’dir. Ebû Sinan onun künyesidir. Ancak, İslâm tarihinde, künyesi ile tanınmaktadır. Beni Abdüş-şems’in halifi (yâni, yeminlisi) idi. İslâmiyet’e giriş zamanı kesin olarak belli değildir. Ancak, hicret müsaadesinden önce Müslüman olduğu ve Bedir Ğazvesi’nden önce Medine’ye geldiği sabittir.

Ebû Sinan bin Mihsan el-Esedi (r.a), Bedir ve Uhud, Ğazveleri’ne iştirak ettikten sonra, Hicri 5. Miladi 627 yılında Hendek Ğazvesi’nden kısa bir zaman sonra, Beni Kureyza’ya yapılan seferde Beni Kurayza’yı muhasara ettikten sonra vefat etmiş ve Beni Kureyza kabristanı’na defnedilmiştir.

Diğer bir rivayete göre ise:

Ebû Sinan Vehb bin Mihsan, Hudeybiye musalahası sırasında hayatta idi. Resûlullâh (s.a.v) ile Biatı’r-Rıdvan’da bulunmuştur, denilmektedir.

Bu musalaha da bulunan Ebû Sinan olmayıp onun oğlu Sinan İbn-i Ebi Sinan’dır. Burada baba ile oğulun ismi ve künyeleri biribirine karış-tırılmıştır.

Ebu Sinan Vehb bin Mihsan’ın âilesi hakkında bir bilgi yoksa da, Hudeybiye de ismi geçen Sinan adında bir oğlu olduğu tarihen sâbittir. Böylece kendisinin Beni Kureyza seferi sırasında vefat etmiş olduğu kat’i olarak bilinmektedir. 2

Ebû Sinan bin Mihsan’dan hadîs rivayeti yapılamamıştır.

Şübhesiz ki, en doğrusunu Allâh bilir. Allâh, onlardan razı olsun.1- M.Âsım Köksal İslâm Tarihi-12-367 
2- Ashâb-ı Kirâmın Meşhurları-Hayati Ülkü-361