Ebû Kilâb bin Ebi Sâ’saa

Ebû Kilâb bin Ebi Sâ’saa Amr, Benî Neccar bin Mazinler dendi. Annesi, Şeybe bint-i Âsım’dır. Ebû Kilâb, Câbir bin Ebî Sa’saa ile Kays ve Hâris bin Ebî Sâ’saa’nın kardeşleri idi. Mû’te Savaşı’nda şehid düşmüştür.

Ebû Kilâb bin Ebi Sâ’saa

Ebû Kilâb Bin Ebi Sâ’saa
أبُــو كِــلآ بْ بِــنْ أبـِي صَـعْـصَــعَــة


 Baba Adı    :    Ebû Sâ’sâa.
 Anne Adı    :    Şeybe bint-i Âsım.
 Doğum Tarihi ve Yeri    :    Tarih yok, Medine doğumludur.
 Ölüm Tarihi ve Yeri    :    Hicri 8. yılda Mute’de şehid oldu.
 Fiziki Yapısı    :    Bilgi yok.
 Eşleri    :    Bilgi yok.
 Oğulları    :    Bilgi yok.
 Kızları    :    Bilgi yok.
 Gavzeler    :    Bedir, Uhud , diğerleri ve Mûte Savaşı.
 Muhacir mi Ensar mı    :    Ensâr’dan dır.
 Rivayet Ettiği Hadis Sayısı    :    Bilgi yok.
 Sahabeden Kim ile Kardeşti    :    Bilgi yok.
 Kabile Neseb ve Soyu    :    Ebû Kilâb bin Ebi Sâ’saa Amr bin Zeyd bin Avf bin Mezbul bin Amir bin Ğanm bin Mazin bin Neccar el- Ensari el-Mazini’dir.
 Lakap ve Künyesi    :    Ebû Kilâb.
 Kimlerle Akraba idi    :    Ebû Kilab, Kays, Hâris, Sehl, bin Ebû Sa’sa-’a nın kardeşleri dir.Ebû Kilâb Bin Ebi Sâ’saa Hayatı

Ebû Kilâb bin Ebi Sâ’saa Amr, Benî Neccar bin Mazinler dendi. Annesi, Şeybe bint-i Âsım’dır. Ebû Kilâb, Câbir bin Ebî Sa’saa ile Kays ve Hâris bin Ebî Sâ’saa’nın kardeşleri idi. Mû’te Savaşı’nda şehid düşmüştür. Kendileri dört erkek kardeş idiler. Kardeşlerden, Kays bin Ebû Sa’saa, ikinci Akabe bîatı’na iştirak ettikten başka Bedir Ğazvesi’nde bulunarak Ashabı Bedir’den olmuştur.

Ebû Kilâb bin Ebû Sâ’saa, ilk olarak diğer üç kardeşi ile birlikte Uhud Ğazvesi’ne iştirak etmiştir. Bu gazveyi mütteâkib Resûlullâh’ın iştirak etmiş olduğu Benî Nadir, Benî Mustalik Ğazveleri’nde bulunduktan sonra Hendek Gazvesi’ndede bulunub sonra, Benî Kureyza Muhasarası’na iştirak etmiştir.

Kays, Hâris, Cabir ve Ebû Küleyb Amr, cesaret ve şecâatte örnek kardeşlerdi. Nerede bir savaş olsa hemen hazırlanıp yola koyulurlardı. Nitekim bu dört kardeş Hicri 6. yılda Hudeybiye Musalahası’ndan sonra Hayber Ğazvesi’nede iştirak etmişlerdir. Hayber’den sonra Mûte Seferi’ne katılmışlardır. Bilindiği gibi Mute Seferi, Resûlü Ekrem’in elçilerinden Hâris bin Umeyr (r.a)’in, Gassâniler tarafından elçi olduğunu söylemesine rağmen onu şehid etmelerinden dolayı meydana gelmişti.

İslâm ordusu hazırlanıp yola çıktıklarında, Ebû Kilâb bin Ebi Sâ’saa Amr ile diğer üç kardeşi de orduda idi. Ordu, Maân denilen yere gelip konakladığında kendi sayılarının beş altı misli düşmanın Belka toprak-larından Maân’a gelip konakladığını haber aldılar. İslâm ordusu düşmanın çok fazla olduğunu aralarında müzâkere ederek ne yapacaklarına karar vermeye çalıştılar. Neticede kumandanlar savaş yapmaya karar verdiler.

Abdullah bin Revâha (r.a) üçüncü olarak kumandayı ele alıp şehid olunca, İslâm ordusu bir ara görülmedik bozguna uğradı. İki kişi bir arada görülmez oldu. Bu arada Kutbe bin Amir (r.a) yüksek sesle orduyu birara-ya toplamaya çalıştı ise de muvaffak olamadı.

Ordu kumandanlığını kısa bir süre Sâbit bin Akrem ele aldı ve koşup mücahidlerin önüne geçti. Sancağı yere dikti. Sonra da İslâm mücâhid-lerini çağırmaya başladı. Herkes geldikten sonra sancağı Hz.Hâlid bin Velid’e teslim etti. Ertesi gün Hz.Hâlid bin Velid, düşmanı yeni kuvvet almış gibi aldatıp yanılttı ve hücum ederek bozguna uğrattı.

Savaş yedi gün kadar sürdü. Bu müddet içinde tahminen Müslüman-lar dan on beş kişi kadar şehid oldu. Bu şehidler içinde Benî Mâzin bin Neccâr’dan Hz.Câbir bin Ebû Sa’saa Amr ile kardeşi Ebû Kilâb bin Ebû Sa’saa Amr da bulunuyordu. Böylece Hicrî 8. Miladi 629 yılında Ebû Kilâb ve kardeşi Câbir şehid oldu.

Diğer iki kardeş, Hâris ile Kays, gazi olarak Savaştan sağ çıktılar. Ebû Kilâb bin Ebû Sa’saa’ın ailesi ve çocukları hakkında bir kayıt yoktur. Ayrıca Mu’te Savaşı’nda şehid olduğu için hadis rivâyetinde de adına pek rastlanmamaktadır. 1

Şübhesiz ki, en doğrusunu Allâh bilir. Allâh, onlardan razı olsun.1- M.Âsım Köksal İslâm Tarihi-1-89