Ebu Humeyd’es-Saidi

Ebû Humeyd’es-Saidî neseb silsilesi: Abdurrrahman bin Amr bin Sa’d veyahut el-Münzir bin Sa’d bin Mâlik bin Hâlid bin Sâ’lebe bin Hârise bin Amr bin el-Hazrec bin Saide’dir. Atalarının ismi hakkında çeşitli isimler rivayet edilmektedir.

Ebu Humeyd’es-Saidi

Ebû Humeyd Es-saidi
اْلـسَّـا عِــدِيّ أبـوُ حُــمَــيــدُ


 Baba Adı    :    Sa’d bin Münzir.
 Anne Adı    :    Ümame bint-i Sâ’lebe el-Hazreci’dir.
 Doğum Tarihi ve Yeri    :    Tarih yok, Medine doğumludur.
 Ölüm Tarihi ve Yeri    :    Hicri 60. Miladi 680 yılında Muâviye bin Ebû Süfyân devrinin sonlarında vefat etmiştir.
 Fiziki Yapısı    :    Bilgi yok.
 Eşleri    :    Kebşe bint-i Abduamr.
 Oğulları    :    Münzir, Sa’d.
 Kızları    :    Amre.
 Gavzeler    :    Uhud ve daha sonraki seferlere katıldı.
 Muhacir mi Ensar mı    :    Ensâr’dan dır.
 Rivayet Ettiği Hadis Sayısı    :    26 tane.
 Sahabeden Kim ile Kardeşti    :    Bilgi yok.
 Kabile Neseb ve Soyu    :    Abdurrrahman bin Amr bin Sa’d veyahut, el-Münzir bin Sa’d bin Mâlik bin Hâlid bin Sâ’lebe bin Hârise bin Amr bin el-Hazrec bin Saide’dir.
 Lakap ve Künyesi    :    Ebû Humeyd
 Kimlerle Akraba idi    :    Abbas bin Süheyl bin Sa’d’ın amcası’dır.Ebû Humeyd Es-saidi Hayatı

Ebû Humeyd’es-Saidî neseb silsilesi: Abdurrrahman bin Amr bin Sa’d veyahut el-Münzir bin Sa’d bin Mâlik bin Hâlid bin Sâ’lebe bin Hârise bin Amr bin el-Hazrec bin Saide’dir. Atalarının ismi hakkında çeşitli isimler rivayet edilmektedir. Meselâ, Sâ’lebe yerinde bâzı eserlerde Hârise denil-mektedir. Annesi’de Hazrec kabilesinin Sâide kolundan olup nesebi ise: Ûmâme bint-i Sâ’lebe bin Cebel bin Ümeyye bin Amr bin Hârise bin Amr bin Hazrec’dir.

Künyesi ile meşhur olan Ebû Humeyd’in isminin Abdurrahman bin Sa’d olduğu rivaâyet edilir. Hazrec kabilesinin Beni Sâide kolundandır. Bu kabilenin bir gölgeliği vardı ki, Resûlullâh (s.a.v)’ın vefatından sonra Hz.Ebû Bekr (r.a), burada halife olarak seçilmişti. Bu gölgelik, Medine’yi alakadar eden bir mesele olduğunda bütün kabilelerin toplandıkları bir yer olarak tanınmıştır. Burası, Beni Saide Sakıfesi adıyla meşhur olmuştur. Burası bir nevi Medine halkının meclis’i hükmünde idi,

Ebû Humeyd, Abdurrahman bin Sa’d, Abbas bin Süheyl, bin Sad’ın amcası olurdu. Kendisi, Medine’ye hicreti Nebevi’den kısa bir müddet sonra Müslümanlığı kabûl ettiğinden Bedir Ğazvesi’ne iştirak edememiştir. Fakat Uhud Ğazvesi’nden itibaren bütün ğazvelere iştirak etmiştir.

Ebû Humeyd’in Tebük Seferi’ne iştirak etmediği bâzı eserlerde yazıl-mış ise de, bizzât kendisinden rivâyet edilen bir hadis-i şerif’de bu sefere iştirak etmiş olduğu anlaşılmaktadır. Bu hadis-i Şerif İbn-i Hanbel’in Müsned’in de bulunmaktadır. Ebû Humeyd (r.a), Mekke’nın Fethi’ne ve Huneyn Ğazvesi’ne, Tâif Kuşatması’na iştirak etmiştir. Daha sonra Hicri onuncu yılda Vedâ Haccı’nda bulunmuştur.

Ebû Humeyd (r.a), Resûlullâh (s.a.v)’e sonsuz bir sevgi beslerdi. O’na, hizmet etmek için, ne yapacağını âdeta şaşırdı. Resûlullâh (s.a.v) namazlarını edâ ederken, Ebû Humeyd (r.a), büyük bir dikkatle O’nu takib ederdi. Bu itibarla Resûlullâh (s.a.v)’ın namazlarını en güzel tanıyan ve bunları tarif edenlerden biride kendisi idi. Bunun için etrafındakilere:

      “-Resûlullâh (s.a.v)’in namazını en iyi bileniniz benim!”der di.

Ebû Humeyd (r.a), Resûlullâh (s.a.v)’den yirmialtı tane hadis-i şerif rivayet etmiştir. Bunlardan üçü müttefekun âleyhtir. Ayrıca Buhâri ve Müslim’de münferiden birer rivâyeti vardır. Bu rivâyetlerinde son derece ihtiyatla hareket ederdi.

Zaman zaman:

      “-Resûlullâh (s.a.v)’den kulağımla duydum!”dediği gibi, icabında:

      “-Zeyd bin Sâbit’e de sorun!”buyurarak, aynı hadis-i şerifi onun da duyduğu ve onun bu hususta şâhid olabileceğini açıklardı.

Ebû Humeyd (r.a)’ın Hûlefa-i Râşidin devrindeki hayatı hakkında herhangi bir kayda rastlanılmamaktadır. Ancak, irtidat olaylarında yapılan savaşlara iştiraki tahmin edilmektedir. Hz.Ömer, Hz.Osman ve Hz.Ali devirlerinde ise Medine’de bulunduğu bilinmektedir. Fitne ve fesat etrafı sardığı zaman, o bunlardan uzak durmayı başararak, kendi hâlinde, bu üzücü olayların akışını üzüntü ile takib etmiştir.

Ebû Humeyd (r.a), en uzun müddet yaşayan sahabelerden birisidir. Muâviye bin Ebû Süfyan’in son devri, veya Yezid bin Muâviye’nin ilk devirlerinde vefat ettiği rivâyet edilmektedir. Vefât senesi ve yaşı kesin bilinmediğinden doğum tarihi de tesbit edilememiştir.

Ebû Humeyd (r.a), vefât ettiği zaman geride Münzir adında bir oğlu kalmıştı. 1

Ebû Humeyd’ın hanımının ismi Kebşe bint-i Abduamr idi. Münzir ve Sa’d adında iki oğlu. Amre isminde bir kızı vardı.

Şübhesiz ki, en doğrusunu Allâh bilir. Allâh, onlardan razı olsun.1- Ashâb-ı Kirâmın Meşhurları-Hayati Ülkü-323