Câbir bin Semûre es-Suvâi

Câbir bin Semûre es-Suvâi (r.a)’in doğum tarihi kesin belli değildir. Ancak Mekke şehrinde dünyaya gelmiştir. Babası Semûre bin Cünade bin Cündüb’dür Annesi ise: Sa’d bin Ebi Vakkas’ın bacısı Hâlide bint-i Mâlik bin Ebi Vakkas’dır. dolaysiyle Sa’d bin Ebi Vakkas (r.a), ve kardeşlerinin yeğeni olurdu.

Câbir bin Semûre es-Suvâi

Câbir Bin Semûre Es-suvâi
اْلــسُّـوَائِـي جَـا بـِرُ بْــنُ سَـمُــرَةُ


 Baba Adı    :    Semûre bin Cünade, es-Suvâi.
 Anne Adı    :    Hâlide bint-i Mâlik bin Ebi Vakkas, Sa’d bin Ebî Vakkas (r.a)’ın bacısıdır.
 Doğum Tarihi ve Yeri    :    Tarih yok, Mekke doğumludur.
 Ölüm Tarihi ve Yeri    :    Hicri 74 Miladi 694 yılında Kûfe civarında Beşir beldesinde veya vilayetinde vefât etmiştir.
 Fiziki Yapısı    :    Bilgi yok.
 Eşleri    :    Bilgi yok.
 Oğulları    :    Hâlid, Abdullah, Talha, Selm.
 Kızları    :    Bilgi yok.
 Gavzeler    :    Bilgi yok.
 Muhacir mi Ensar mı    :    Bilgi yok.
 Rivayet Ettiği Hadis Sayısı    :    146 tane.
 Sahabeden Kim ile Kardeşti    :    Bilgi yok.
 Kabile Neseb ve Soyu    :    Câbir bin Semûre bin Cunâde bin Cündeb bin Huceyr bin Zebbab bin Habib bin Suvâe bin Amr bin Sâ’sâa es-Suvâi’dir.
 Lakap ve Künyesi    :    Ebû Hâlid, Ebû Abdullah.
 Kimlerle Akraba idi    :    Sa’d bin Ebi Vakkas’ın yeğeni. Semûre bin Cünâde’nin oğludur.Câbir Bin Semûre Es-suvâi Hayatı

Câbir bin Semûre es-Suvâi (r.a)’in doğum tarihi kesin belli değildir. Ancak Mekke şehrinde dünyaya gelmiştir. Babası Semûre bin Cünade bin Cündüb’dür Annesi ise: Sa’d bin Ebi Vakkas’ın bacısı Hâlide bint-i Mâlik bin Ebi Vakkas’dır. dolaysiyle Sa’d bin Ebi Vakkas (r.a), ve kardeşlerinin yeğeni olurdu. Hicretten önce İslâmiyeti kabul ettiği zannedilmektedir. Ancak, hicretten sonraki faaliyetleri hakkında geniş bir bilgi yoktur.

Resûlullâh (s.a.v)’in Hadice (r.a), ile evlenmeleri hususunu bizlere geniş bir şekilde rivâyet eden hadis-i şerifin başlangıcındaki sahâbi, Cabir bin Semûre’dir. Ayrıca, sâfların tertibinin nasıl olacağını bizlere nakleden de odur. Bunun yanında, Resûlullâh (s.a.v)’ın az konuşub çok dinlediğini- de rivâyet eden odur. Bu bakımdan Câbir bin Semûre, bizlere geçmişten oldukça güzel bazı tarihi olayları nakletmiştir.

Câbir bin Semûre (r.a), Benî Zühre’nin halifi yeminli anlaşmalısı idi. Babası; Semûre Cünâde bin Cündeb’de ashabdan dı. Bu itibarla baba oğul sahâbe den olmaktadırlar. Câbir bin Semûre (r.a), Resûlullâh (s.a.v) ile oturub kalkmayı çok severdi. Bu itibarla Mescid-i Nebevi’ye girdiği zaman bir kenara oturub, Resûlullâh (s.a.v)’ı dinler ve ondan duyduğu hadis-i şerifleri naklederdi.

Böylece 146 hadis-i şerif rivâyet etmiştir. Bunlardan ikisini Buhâri ve Müslim müştereken rivâyet etmiştir. Ayrıca sadece Müslim’de yirmi altı rivâyeti vardır. Sa’d bin Ebû Vakkâs, Hz.Ömer, Hz.Ali, Ebû Eyyûb gibi büyük sahâbilerden hadis rivâyetinde bulunmuştur. Babası Semûre bin Cünâde’den yaptığı rivâyetlerde vardır.

Simak bin Harb anlatıyor:

Câbir bin Semûre (r.a)’a:

      “-Resûlullâh (s.a.v) ile oturup sohbet ediyor muydun?” dedim.

      “-Evet çok! O güneş doğuncaya kadar sabah namazını kıldığı yerden kalkmazdı. Güneş doğunca kalkardı. Ashab konuşur ve cahiliye devrinde yaptıklarını anlatarak gülerlerdi. Resûlullâh’da sadece tebessüm ederdi!”

Simak bin Harb anlatıyor:

Câbir bin Semûre (r.a)’a:

      “-Resûlullâh (s.a.v) ile oturuyor muydunuz?” dedim.

      “-Evet! O, az konuşur ve az gülerdi. Bazen ashabı onun yanında şiir okurlar, Resûlullâh (s.a.v) kendileri ile ilgili bir şey söyleyince ashab güler Resûlullâh (s.a.v) ise ekseriye tabessüm ederdi” 1

Câbir bin Semûre (r.a):

      “-Resûlullâh ile yüz kereden fazla oturdum!”

Veya:

      “-Resûlullâh ile bin kereden fazla namaz kıldım!”

Câbir bin Semûre (r.a), Hz.Ömer (r.a)’ın hilafeti zamanında Kûfe’ye gitmiş olduğu ve orada yerleştiği kaydedilmektedir. Ancak, Irak’da mey-dana gelen savaşların hangisine iştirak ettiği bilinmektedir.

Câbir bin Semûre Kûfe’de yerleşti ve orada bir ev yaptı. Bişr’in Irak’taki valiliği döneminde Hicretin 74, Miladi 694 yılında Kûfe’de vefat etti. Selm bin Cünâde babasından nakletti:

      “-Onun cenaze namazını Amr bin Hureys kıldırdı!” 2

Şübhesiz ki, en doğrusunu Allâh bilir. Allâh, onlardan râzı olsun1- M.yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-3-1240 
2- El-İsabe, İbn-i Hacer el-Askalani-1-322-No-1091