Besbes Bin Amr El-cüheni

Besbes bin Amr el-Cüheni, Bedir Ğazvesi’nde keşif kolunda görev yapan sahâbi. Adı Besbese veya Büseyse olarak da kaydedilmiştir. Ancak Büseyse isminin onun lakabı olduğu anlaşılmaktadır.

Besbes Bin Amr El-cüheni

Besbes Bin Amr El-cüheni
بَــسْــبَــسْ بْــنُ عَــمْــرُواْلــجُــهَــنـِـي


 Baba Adı    :    Amr el-Cüheni.
 Anne Adı    :    Bilgi yok.
 Doğum Tarihi ve Yeri    :    Tarih yok, Medine civarında doğdu.
 Ölüm Tarihi ve Yeri    :    Bilgi yok.
 Fiziki Yapısı    :    Bilgi yok.
 Eşleri    :    Bilgi yok.
 Oğulları    :    Bilgi yok,
 Kızları    :    Bilgi yok.
 Gavzeler    :    Bedir, Uhud,
 Muhacir mi Ensar mı    :    Ensâr dandır.
 Rivayet Ettiği Hadis Sayısı    :    Bilgi yok.
 Sahabeden Kim ile Kardeşti    :    Bilgi yok.
 Kabile Neseb ve Soyu    :    Besbes bin Amr bin Sâ’lebe bin Hareşe bin Amr bin Sa’d bin Zübyan ez-Zübyani sonra Ensari el-Cüheni Beni Saide bin Kâ’b el-Hazrec’in halifi (andlaşmılısı) dir.
 Lakap ve Künyesi    :    Büseyse.
 Kimlerle Akraba idi    :    Bilgi yok.


Besbes Bin Amr El-cüheni Hayatı

Besbes bin Amr el-Cüheni, Bedir Ğazvesi’nde keşif kolunda görev yapan sahâbi. Adı Besbese veya Büseyse olarak da kaydedilmiştir. Ancak Büseyse isminin onun lakabı olduğu anlaşılmaktadır. Medine civarındaki Cüheyne kabilesine mensub olup, Ensâr’ın dosdça münasebet kurduğu anlaşmalı (halif) kimselerdendir. Kaynaklar ondan, Bedir Ğazvesi’nden önce gönderilen keşif kolundaki görevi vesilesiyle söz ederler.

Resûlullâh (s.a.v), ordusuyla Bedir’e hareket etmeden önce Cüheyne kabilesinden Besbes bin Amr ile Adi bin Ebû’z-Zağbâ’yı düşman birlik-leri hakkında bilgi toplamak üzere görevlendirmişti. Besbes ile Adi, Bedir Kuyusu yakınındaki tepede develerini çökertib ellerine tulumlarını alarak su temin etme bahanesiyle kuyunun yanına gittiler. Kuyu çevresinde bulu-nan ve Ebû Süfyân’ın Suriye taraflarından gelecek olan ticaret kervanını bekleyen iki kızdan birinin diğerine şöyle söylediğini duydular:

      “-Yarın veya öbür gün kervan geliyor: onlara hizmet edip kazandığım para ile senin borcunu ödeyeceğim!”

Böylece kervanın henüz Bedir’e gelmediğini anlayarak bu haberi Resûlullâh (s.a.v)’e ulaştırdılar.

Bu konuda İbn-i Sa’d değişik bir rivâyete yer vermiş, Besbes ile Adi’nin Bedir’e geldikleri zaman Ebû Süfyân’ın kervânın geçip gittiğini tesbit ettiklerini ve hemen geri dönüp durumdan Resûlullâh’ı haberdar ettiklerini zikretmiştir.

Besbes bin Amr ayrıca Hz.Ali, Zübeyr bin Avâm ve Sa’d bin Ebû Vakkas ile birlikte aynı maksatla Bedir Kuyusu’na tekrar gönderilmiştir.

Bu defa Mekke ordusuna mensub olan ve su almak için kuyuya gelen bazı kişiler yakalanıp Resûlullâh (s.a.v)’ın huzuruna getirilmiş, kendilerinden askerlerin iâşesi için günde kaç adet deve kesildiği öğrenilerek düşman ordusunun dokuz yüz ile bin kişi civarında olduğu tahmin edilmiştir.

Uhud Ğazvesi’nde bulunduğu biatı rıdvana katıldığı da rivâyet edilir. 1

Şübhesiz ki, en doğrusunu Allâh bilir. Allâh, onlardan razı olsun.


1- Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi-5-529