Bâdiye Bint-i Gaylan Es-sekafi

Bâdiye bint-i Ğaylân, bin Seleme, es-Sekafi (r.a), Tâifli dir. Babası Ğaylân bin Seleme, ile birlikte Tâif Kuşatması sırasında İslâmiyeti kabul eden hanım sahâbiyelerdendir.

Bâdiye Bint-i Gaylan Es-sekafi

Bâdiye Bint-i Ğaylân Es-sekafi
بَا دِ يَــةَ بـِـنْــتُ غَــيْـلا َنْ اَلــثَّــقَــفـِـيَّــة


 Baba Adı    :    Ğaylân bin Seleme.
 Anne Adı    :    Bilgi yok.
 Doğum Tarihi ve Yeri    :    Tarih yok, Tâif doğumludur.
 Ölüm Tarihi ve Yeri    :    Bilgi yok.
 Fiziki Yapısı    :    Bilgi yok.
 Eşleri    :    Abdurrahman bin Avf.
 Oğulları    :    Bilgi yok,
 Kızları    :    Bilgi yok.
 Gavzeler    :    Bilgi yok.
 Muhacir mi Ensar mı    :    Hicret edemedi.
 Rivayet Ettiği Hadis Sayısı    :    Bilgi yok.
 Sahabeden Kim ile Kardeşti    :    Bilgi yok.
 Kabile Neseb ve Soyu    :    Bâdiye bint-i Ğaylân bin Seleme bin Muât-tıb bin Mâlik bin Kâ’b bin Âmru bin Sâ’d bin Âvf bin Sakıf bin Münebbeh bin Bekr bin Hevâzin es-Sekafi.
 Lakap ve Künyesi    :    Bilgi yok.
 Kimlerle Akraba idi    :    Abdurrahman bin Avf’ın hanımıdır.



Bâdiye Bint-i Ğaylân Es-sekafi Hayatı

Bâdiye bint-i Ğaylân, bin Seleme, es-Sekafi (r.a), Tâifli dir. Babası Ğaylân bin Seleme, ile birlikte Tâif Kuşatması sırasında İslâmiyeti kabul eden hanım sahâbiyelerdendir. Ümmü Seleme (r.a) validemizden rivâyet edildiğine göre:

Resûlullâh (s.a.v) onun yanında bulunuyordu, evde de muhannes bir erkek vardı. Bu erkekliği olmayan muhannes erkek, Ümmü Seleme’nin kardeşi Abdullah bin Ebi Ümeyye’ye:

      “-Yâ Abdullah! Eğer yarın Allâh Tâif’in fethini nasib ederse, ben sana Ğaylân’ın kızı Beydâ’yı göstereceğim. O, gelirken dört, giderken sekiz büklüm oluyor!”dedi.

Bunu duyan Resûlullâh (s.a.v):

      “-Böyleleri bir daha sizin yanınıza girmesin!”buyurdu. 1

İbn-i Cüreyc:

      “-Muhannes olan bu kişi, Hit idi!”dedi.

Hadisi Buhâri, Müslim, Muvatta ve Ebû Dâvûd tahric etti.

Ebû Dâvûd’un rivâyeti:

      “-Onları evlerinizden çıkarın!”şeklindedir.

İzahı şöyle ki:

Muhannes; efemine tiplere denir; kadınlar gibi hareket eden onlar gibi konuşan ve onlar gibi kıvırıp kırıtan erkek demektir. Bu tabiat, yaratılıştan olabileceği gibi, sonradan da olur. Hünsa ile müteradif bir anlamı vardır. Resûlullâh (s.a.v) döneminde bu çeşit erkekler de vardı. Bunların erkeklik duyğuları olmadığı için, kadınların yanlarına girip çıkmalarına müsaade edilirdi. Nitekim hadisimizde de, Ümmü Seleme’nin yanında kardeşinin böyle bir muhannes kölesinin bulunduğu belirtilmektedir.

Tâif Muhasarası sırasında cereyan eden bu olayda, sözü edilen muh-annes kişinin adı İbn-i Cüreyc’in ifadesine göre Hit idi. Hit aynı zamanda Ümmü Seleme (r.a)’nın kardeşi Abdullah’ın kölesi idi. Onun dışında o dönemde “Mâti’” “Ene” gibilerin var olduğu da rivâyet edilmektedir. Başlangıçta bu tip erkeklerın, kadınların arasına girmelerine müsaade edilmekte idi. Çünkü onlar, kadınlara arzu duymazlardı. Fakat yukarıdaki rivâyette Hit’in Bâdiye’yi tavsif ederken kullandığı:

      “-Gelirken dört büklüm, giderken sekiz büklüm oluyor!”

Şeklindeki ifadesine göre, onun kadınlardan da zevk aldığı manasına hamledilerek Resûlullâh (s.a.v) tarafından Badiye’ye sürgün edilmiştir.

Hatta İbn-i Kelbi, onun sadece bu kadarla kalmayıp:

      “-Onun ağzı sanki papatya çiçeği gibidir. Oturduğunda, sanki ikiye bölünür. Konuşunca, bülbül gibi şakırdar. Bacaklarının arasındaki de ağzı aşağı doğru çevrilmiş bir kap gibidir!”

Şeklinde uyğunsuz sözler söylediğini kayd eder. Sürgün edilmesine sebeb olarak onların kadınlara arzu duymadıkları zannedilmesine rağmen böyle olmadıkları için kadınların mahrem yerlerini rahatça görebilmeleri ve bunları erkeklere tasvir edip anlatmaları gösterilir.

Hadis te adı geçen Ğaylân bin Seleme es-Sekafi, Sakıf kabilesinin ileri gelen liderlerindendi. Müslüman olduğu sırada on tane hanımı vardı. Resûlullâh (s.a.v) kendisine dört tanesini seçip diğerlerini boşamasını emr etmişti. Bu zat sahâbidir. Hz.Ömer’in hilafetinin son yıllarında vefat etti. Kızı Bâdiye bint-i Ğaylân es-Sekafi’de babası ve kardeşleriyle birlikte Müslüman olmuş ve daha sonra Abdurrahman bin Avf ile evlenmişti.

      “-Gelirken dört büklüm, giderken sekiz büklüm oluyor!”

İfâdesi, onun kırıtarak yürüyen bir olduğunu gösterdiği gibi, şişman bir olduğunu da ifade etmektedir. O dönemde yaşayan erkekler, etli butlu hanımları daha çok tercih ederlermiş. 2

Bu hanım sahâbiye hakkında fazla bilgi yoktur.

Şübhesiz ki, en doğrusunu Allâh bilir. Allâh, onlardan razı olsun.



1- Buhâri-Meğazi-56-Nikâh-113-Libas-62 
2- Câmiu’l-Usûl-11-18-Halvet-No-4.956-şerh ve izahıyla birlikte aynen alındı.