Amre Bint-i Mes’ûd

Amre bint-i Mes’ûd bin Kays (r.a), Ensâr’ın ileri gelen reislerinden Sa’d bin Ubade’nin annesidir. Bunlar beş bacıdırlar, Âmre el-Ula, Amre es-Sâniye, Amre es-Sâlise, Amre er-Rabia, Amre el-Hamse yani birinci ikinci üçüncü dördüncü beşinci Amre bundan dolayı bu beş bacı haliyle biribirine karıştırılmıştır.

Amre Bint-i Mes’ûd

Amre Bint-i Mes’ûd
عَــمْــرَةَ بِــنْــتِ ِمَــسْــعُــودْ


 Baba Adı    :    Mes’ûd bin Kays.
 Anne Adı    :    Umeyre bint-i Amr bin Haram en-Neccari.
 Doğum Tarihi ve Yeri    :    Tarihi yok, Medine doğumludur.
 Ölüm Tarihi ve Yeri    :    Hicretin 5. Miladi 626 yılında Medine’de vefat etti. Kabri, Medine’de Cennetü’l Baki dedir.
 Fiziki Yapısı    :    Bilgi yok.
 Eşleri    :    Ubade bin Kays.
 Oğulları    :    Sâbit ve Sa’d bin Ubade.
 Kızları    :    Bilgi yok.
 Gavzeler    :    Bilgi yok.
 Muhacir mi Ensar mı    :    Ensâr kadınlarındandır.
 Rivayet Ettiği Hadis Sayısı    :    Bilgi yok.
 Sahabeden Kim ile Kardeşti    :    Bilgi yok.
 Kabile Neseb ve Soyu    :    Amre bint-i Mes’ûd bin Kays bin Amru bin Zeydumenat bin Adiy bin Amru bin Mâlik bin en-Neccar.
 Lakap ve Künyesi    :    Ümmü Sa’d bin Ubade.
 Kimlerle Akraba idi    :    Sa’d bin Ubade’nin annesidir.


Amre Bint-i Mes’ûd Hayatı

Amre bint-i Mes’ûd bin Kays (r.a), Ensâr’ın ileri gelen reislerinden Sa’d bin Ubade’nin annesidir. Bunlar beş bacıdırlar, Âmre el-Ula, Amre es-Sâniye, Amre es-Sâlise, Amre er-Rabia, Amre el-Hamse yani birinci ikinci üçüncü dördüncü beşinci Amre bundan dolayı bu beş bacı haliyle biribirine karıştırılmıştır. Bizim anlatacağımız Amre ise er-Rabia’dır. Resûlullâh’ın Medine’ye hicretinden hemen sonra O’na biat eden Ensâr kadınlarındandı.

Ensâr’dan Sa’d bin Ubade’nin annesi Amre bint-i Mes’ûd hicretin beşinci yılında Rebiülevvel ayında Resûlullâh (s.a.v)’in Dumetü’l-Cendel Ğazası’nda bulunduğu sıralar da vefat etti.

Amre’nin oğlu Sa’d bin Ubade (r.a), bu ğaza sırasında Resûlullâh’ın yanında bulunuyordu. Resûlullâh, Dumetü’l-Cendel Ğazvesi’ndan dönünce Amre’nin kabrine gitti ve cenaze namazını kıldı. Amre’nin cenaze namazı vefatından bir ay sonra kılınmış oldu.

Sa’d bin Ubade:

      “-Yâ Resûlallâh! Annem ansızın vefat etmiştir. Konuşmak imkanını bulabilseydi muhakkak bir hayır bir vakıf yapmaya vasiyet ederdi sanırım. Şimdi ben onun adına bir hayır bir vakıf yapabilir miyim?”dedi.

Resûlullâh (s.a.v):

      “-Evet olur!”buyurdular.

Sa’d bin Ubade (r.a):

      “-Hayrın vakfın efdal ve üstünü hangisidir?”diye sordu.

Resûlullâh (s.a.v):

      “-Bir kuyu kazdırıp su içirmektir!”buyurdu.

Bunun üzerine Sa’d bin Ubade bir kuyu kazdırıp bu kuyu Sa’d bin Ubade’nin annesi tarafındandır!”dedi.

İşte, Medine’deki Sa’d bin Ubade hanedanı’nın bu su vakfı böyle meydana gelmiştir. Sa’d bin Ubade Annesi için ayrıca bir bostanda vakıf etmek isteyerek:

      “-Yâ Resûlallâh! Ben, yanında değilken annem vefat etmiş bulunu-yor. Onun adına bir hayır ve vakıf yapacak olur isem acaba ona bir fayda- sı dokunur mu?”dedi.

Resûlullâh (s.a.v):

      “-Evet!” buyurdular.

Sa’d bin Ubade:

      “-Şahid ol ki, bana ait bostanda onun hayır ve vakfıdır!”dedi.

Amre bint-i Mes’ûd, Resûlullâh (s.a.v)’e, Medine’ye hicret ettiği zaman ilk biad eden Ensâr kadınlarındandır. 1

Sa’d bin Ubade’nin annesi için köle azad ettiği de, bazı kaynaklarda rivâyet edilmektedir.

Sa’d’ın annesi Amre’nin cenaze namazı, ölümünden bir ay sonra, kabri başında bizzat Resûlullâh (s.a.v) tarafından kılınmış ve, kıldırılmış olan kadın sahabidir.

Bu âilenin Dedeleri’nden Düleym İslâmiyet gelmeden önce her yıl menat putuna on deve kurban ederdi. Ondan sonra oğlu oğlundan sonra torunu Sa’d ve Müslümanlık gelinceye dek devam ederdi. Sa’d den sonra oğlu Kays Kâbe’ye kurban ederdi.

Amre bint-i Mes’ûd’un oğlu Sa’d bin Ubâde (r.a), Resûlullâh (s.a.v) Medine’ye geldikten sonra her gece Resûlullâh (s.a.v)’e bir çanak içinde etle veya sütle veya sirkeli zeytin yağıyla ya da Tere yağıyla yapılmış tirid gönderirdi. Kendisinin geceleri Ashabı Suffe’den seksenini birden götürüb doyurduğu da olurdu.

Amre bint-i Mes’ûd (r.a)’ın oğlu Sa’d, Hazrec kabilesinin kollarından Sâideoğuları’nın reisi olub yüzme ve iyi ok atma becerilerinin yanında okuma yazma bildiği için “Kâmil” denilen kişilerdendi. İslâmiyeti ilk kabul eden Medineli Müslümanlardandır. İkinci Akabe biatı’na katıldı. İslam nurunun Medine’yi aydınlatmasında çok büyük gayret gösterdi. Malıyla canıyla İslam davasına hizmet etti. Sa’d bin Ubâde (r.a) ikinci Akabe beyatı’nda on iki kabile temsilcisinden birisi olarak hazır bulunmuş olan Ensâr’dan olub Uhud ve Hendek Savaşları’na ve diğer bütün savaşlara katılmıştır. Hz.Ebû Bekr’e rakib olarak bey’at etmeyip Şam’a hicret etmiş ve Hz.Ömer’in hilafetinde Havran da vefat etmiştir. 2

Şübhesiz ki, en doğrusunu Allâh bilir. Allâh, onlardan razı olsun.


1- M.Âsım Köksal İslâm Tarihi-12-13 
2- M.Âsım Köksal İslâm Tarihi-6-122