Amr Bin Şe’s

Ebû Irâr, Amr bin Şe’s bin Ubeyd el-Esedi şair bir sahâbi idi. Kabiliyetli bir şair olup cesâreti ve yiğitliğiyle meşhurdur.

Amr Bin Şe’s

Amr Bin Şe’s
عَــمْــرُ بْــنُ شَـا ْس


 Baba Adı    :    Şe’s bin Ubeyd bin Sâ’lebe,
 Anne Adı    :    Bilgi yok.
 Doğum Tarihi ve Yeri    :    Bilgi yok.
 Ölüm Tarihi ve Yeri    :    Bilgi yok.
 Fiziki Yapısı    :    Bilgi yok.
 Eşleri    :    Ümmü Hasan ve siyahi bir ümmü veledi…
 Oğulları    :    Irâr,
 Kızları    :    Bilgi yok.
 Gavzeler    :    Hudeybiye sulhu, Kadisiye Savaşı’na katıldı
 Muhacir mi Ensar mı    :    Muhacir dir.
 Rivayet Ettiği Hadis Sayısı    :    1 tane.
 Sahabeden Kim ile Kardeşti    :    Bilgi yok.
 Kabile Neseb ve Soyu    :    Amr bin Şe’s bin Ubeyd bin Sâ’lebe bin Rûveybe bin Mâlik bin el-Hâris bin Sa’d bin Sâ’lebe bin Dudân bin Esed bin Huzeyme el-Esedi. Veya Yemimi
 Lakap ve Künyesi    :    Ebû Irâr,
 Kimlerle Akraba idi    :    Bilgi yok.


Amr Bin Şe’s Hayatı

Ebû Irâr, Amr bin Şe’s bin Ubeyd el-Esedi şair bir sahâbi idi. Kabiliyetli bir şair olup cesâreti ve yiğitliğiyle meşhurdur. İslâmiyet’in ortaya çıktığı sıralarda yaşı bir hayli ilerlemişti. Hudeybiye Andlaşması-’ında bulundu. Hz.Ali (r.a) ile birlikte Yemen’e gitti. Yolculuk esnasında Hz.Ali’nin kendisine eziyet ettiğini Yemen dönüşü Mescid-i Nebevi’de söyledi. Onun bu şikâyeti Resûlullâh’ın kulağına gitti. Amr’ı haklı bulma-yan Resûlullâh (s.a.v), daha sonra onu yanına çağırıb:

      “-Bana eziyet ettin: zira Ali’ye eziyet eden bana eziyet etmiştir!”dedi

Kadisiye Savaşı’na katılarak bu savaşla ilğili bir de şiir söyledi.

Amr bin Şe’s’in hanımı Ümmü Hasan ve siyahi bir cariyeden olan oğlu Irâr hakkında güzel şiirleri bulunmaktadır. Bazı şiirleri sonraları şarkı olarak da bestelenen Amr’ın yirmi iki beyti Lisanü’l-Arab’da örnek olarak kullanılmıştır.

Gerek Câhiliye döneminde gerekse Müslüman olduktan sonra çok şiir yazmasına ve neslinin en çok yazanı olarak bilinmesine rağmen şiirlerini ihtiva eden divanı günümüze ulaşmamıştır. Ancak dokuz kasidesi ile bazı şiirleri muhtelif edebi eser ve antolojilerde yer almıştır.

Ayrıca Yahyâ el-Cebb’uri de Amr’ın şiirlerini derleyerek Şi’ru-Amr bin Şe’ş adıyla neşretmiştir. Amr’dan sadece yukarıda sözü edilen hadis nakledilmiş, Ahmed İbn-i Hanbel’den başka Buhâri İbn-i Hibbân ve İbn-i Mende de bu hadisi rivayet etmişlerdir.

Amr bin Şe’ş el-Eslemi adında bir başka sahâbinin bulunduğunu söyleyen Merzübâni’nin bu rivayeti ise diğer biyoğrafi müelliflerince benimsenmemiştir. 1

Şübhesiz ki, en doğrusunu Allâh bilir. Allâh, onlardan razı olsun.


1- Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi-3-91-92