Amr Bin Muâz

Takriben Miladi 590 yılında Medine’de doğan, Beni Evs’in Umumi Seyyidi ve Abdü’l-Eşhel Oğulları kolunun büyük reisi olan, büyük sahabi Sa’d bin Muâz’ın küçük kardeşidir.

Amr Bin Muâz

Amr Bin Muâz
عَــمْــرُو بْــنُ مُــعَــا ذ


 Baba Adı    :    Muâz bin Nu’man.
 Anne Adı    :    Ümmü Sa’d Kebşe bint-i Râfi’.
 Doğum Tarihi ve Yeri    :    Tarih yok, Medine doğumludur.
 Ölüm Tarihi ve Yeri    :    Hicri 3. Miladi 625 yılında Uhud Savaşı’n-da şehid oldu. Kabri Medine’de Uhud meşhedindedir.
 Fiziki Yapısı    :    Bilgi yok.
 Eşleri    :    Bilgi yok.
 Oğulları    :    Bilgi yok.
 Kızları    :    Bilgi yok.
 Gavzeler    :    Bedir, Uhud.
 Muhacir mi Ensar mı    :    Medineli Ensâr’dandır.
 Rivayet Ettiği Hadis Sayısı    :    Bilgi yok.
 Sahabeden Kim ile Kardeşti    :    Umeyr bin Ebi Vakkas.
 Kabile Neseb ve Soyu    :    Amr bin Muâz bin el-Nu’man bin İmrü’l-Kays bin Zeyd bin Abdü’l-Eşhel bin Cüşem bin el-Hazrec bin Nebit onun ismi Amru bin Mâlik bin Evs el-Ensâri el-Evsi, sonra Eşheli dir.
 Lakap ve Künyesi    :    Ebu Osman.
 Kimlerle Akraba idi    :    Bi’ri Mâune Şehidi Evs bin Muâz ve Sa’d bin Muâz’ın kardeşleri, Es’âd İbn-i Zürâre’nin dayısı oğludur.


Amr Bin Muâz Hayatı

Takriben Miladi 590 yılında Medine’de doğan, Beni Evs’in Umumi Seyyidi ve Abdü’l-Eşhel Oğulları kolunun büyük reisi olan, büyük sahabi Sa’d bin Muâz’ın küçük kardeşidir. Neseb silsilesi: Amr bin Muâz bin el-Nu’man bin İmrü’l-Kays bin Zeyd bin Abdü’l-Eşhel bin Cüşem bin el-Hazrec bin Nebit, onun ismi Amru bin Mâlik bin Evs el-Ensâri el-Evsi, sonra Eşheli dir. Annesi ise; Hazrec kabilesinden Ümmü Sa’d, Kebşe bint-i Rafi’ el-Ensâriyye’dir. Babası ise; cahiliyye devrinde vefat etmiş olub, annesi Ümmü Sa’d ise hayatta idi. Bu mübarek kadın, oğlu Sa’d bin Muâz, Evs bin Muâz, Amr bin Muâz’ın şehadetlerinden sonra bir müddet daha yaşamış Medine’de vefât etmiştir.

Amr bin Muâz (r.a), Medineli Ensâr’ın Resûlullâh (s.a.v)’ın birinci Akabe bia’tı’nda bulunmasından sonra, Medinelileri irşad için ilk muallim olarak gönderdiği Mus’ab bin Umeyr’in irşadı ile, önce kabile reisi olan abisi Sa’d bin Muâz ve en büyük abisi Evs bin Muâz’ın ve annesi Ümmü Sa’d Kebşe bint-i Râfi’ ile birlikte Abdü’l-Eşhel Oğullarının büyük bir bölümü Müslümanlık dinini kabul etmişlerdir. Hicretin ikinci yılında yine abileri Evs bin Muâz ve Sa’d bin Muâz ile birlikte Bedir Savaşı’na katıl-mışlardır. Hicretin üçüncü yılında yine bu kahraman üç kardeş birlikte Uhud Savaşı’nda büyük yararlılıklar gösterdiler.

Uhud Savaşı’nın en zorlu anlarında Amr bin Muâz kendi vücudunu Resûlullâh (s.a.v)’e fedâ edercesine canla başla kahramanca savaşıyordu. Nihayet, müşrik Dırar bin Hattab tarafından şehid edildi.

Uhud Savaşı dönüşü Ensâr kadınları, Resûlullâh (s.a.v)’ın sağ sâlim geldiğini görmek için yollara bakışıyorlardı. Resûlullâh (s.a.v), Ensâr ev-lerinden bir evin önünden geçerken kadınların, Uhud’da şehid olan erkek-leri için ağladıklarını, feryad ettiklerini işitti. Gözlerinden yaşlar aktı:

      “-Fakat Hamza için ağlayanlar yok!”buyurdu.

Sa’d bin Muâz ile Üseyd bin Hudayr, Abdü’l-Eşhel Oğullarının evle-rine döndükleri zaman, gidib Resûlullâh (s.a.v)’ın Amucası için de, ağla-malarını kadınlarına emrettiler. Resûlullâh (s.a.v), at üzerinde bulunuyor, atının dizginini de, Sa’d bin Muâz tutuyordu. Sa’d bin Muâz’ın annesi Kebşe bint-i Râfi’ Resûlullâh (s.a.v)’ın yanına doğru geldi.

Sa’d bin Muâz:

      “-Yâ Resûlallâh! Bu, annemdir!”dedi.

Resûlullâh (s.a.v), Amr bin Muâzın annesi Ümmü Sa’d Kebşe’ye:

      “-Merhaba!”buyurdu.

Ümmü Sa’d Kebşe bint-i Râfi’, Resûlullâh (s.a.v)’ın yanına kadar yaklaşıb Resûlullâh (s.a.v)’e baktı:

      “-Babam, anam Sana fedâ olsun yâ Resûlallâh! Ben, Seni, sağ sâlim gördüm. Sen, selâmette olunca, her felâket hiç gelir bana!”dedi.

Resûlullâh (s.a.v), ona, oğlu Amr bin Muâz’dan dolayı baş sağlığı dil-edikten sonra şöyle buyurdular:

      “-Ey Ümmü Sa’d! Seni müjdelerim ve onun ev halkına da müjdeler olsun ki, onlardan şehid düşenler on iki kişidirler Cennette toplandılar ve birbirlerine arkadaş oldular. Onlar ev halklarına da şefâat edeceklerdir!”

Ümmü Sa’d Kebşe bint-i Râfi’ (r.a):

      “-Razıyız yâ Resûlallâh! Onlardan geri kalanlar için de dua et!”dedi.

Resûlullâh (s.a.v):

      “-Allâh’ım! Onların kalblerindeki üzüntüleri gider! Musibetlerini düzelt! Geride kalanlarını da, geri kalanların en iyisi eyle!”diye dua etti.

Resûlullâh (s.a.v), Sa’d bin Muâz’a:

      “-Ey Amr’ın babası! Hayvanın yolunu aç yürüsün!”buyurdu.

Yolu, açılınca, at, yürümeye başladı, Resûlullâh (s.a.v), Sa’d bin Muâz (r.a)’a:

      “-Senin ev halkının yaralıları çoğalmış ve yaraları azmıştır. Onlardan Kıyamet günü, yaraları çeşme gibi kanayarak gelmeyen bir yaralı bulun-mayacak onların kanlarının rengi, kan rengi, kokusu da, misk kokusu ola-caktır! Kim yaralı ise, evinde oturup yarasını tedâvi ettirsin! Evime kadar benimle gelmeyen yaralı, benim yakınımdandır!”buyurdu.

Sa’d bin Muâz, onlara:

      “-Resûlullâh’ın ardından gelmiyenler, Resûlullâh’ın yakınındandır!”

Diyerek seslenince, Abdü’l-Eşhel Oğullarının bütün yaralıları geride kaldılar. Evlerinde ateş yaktılar. Geceyi yaralarının, yaralılarının tedâvisi ile geçirdiler. İçlerinde otuz yaralı vardı. 1

Musa bin Ukbe onu, İbn-i Şihâb’dan naklederek, Bedir Savaşı’nda bulunan ve Uhud Savaşı’nda şehid düşenlerin arasında saydı. İbn-i Kelbi de böyle andı. Evs’in ulusu, Sa’d bin Muâz’ın kardeşidir. İbn-i İshak, onu Bedir Savaşı’nda bulunanlar arasında saydı. Ebû Ömer de dedi ki: Bedir Savaşı’nda bulundu, Uhud Savaşı’nda öldürüldü. Onu, Dırâr bin el-Hattab öldürüdü. Ona darbeyi indirib ta’n ettiği zaman şöyle dedi:

      “-Seni hurilerle evlendirecek olan adamı yok edemezsin!”

Bunu onunla alay etmek için söylemiştir. Bu durum, Dırâr henüz Müslüman olmadan önce meydana gelmiştir. O zaman tam 32 yaşlarında bulunuyordu. 2

Amr bin Muâz (r.a)’ın hayatı hakkında ancak bu kadar bilgi bulabili-yoruz. Onun âile bireyleri hakkında hiçbir bilgi elimizde mevcud değildir.

Şübhesiz ki, en doğrusunu Allâh bilir. Allâh, onlardan razı olsun.


1- M.Âsım Köksal İslâm Tarihi-10-218-231-233 
2- el-İsabe İbn-i Hacer el-Askalani-3-536-No-5971