Ali Bin Şeybân

Ali bin Şeybân, bin Muhriz (r.a), Yemâmelidir, Beni Hanife heyetin-den Resûlullâh (s.a.v)’e gelen heyetin içinde idi. Onun bir çok hadisleri vardır ki, Buhâri Edebü’l-Mufred’de, Ebû Dâvûd, İbn-i Mâce ve İbn-i Huzeyme ve İbn-i Hibbân tarafından nakledilmiştir.

Ali Bin Şeybân

Ali Bin Şeybân
عَــلِــيُ بْــنُ شَــيْــبـَـا ن


 Baba Adı    :    Şeybân bin Muhriz.
 Anne Adı    :    Bilgi yok.
 Doğum Tarihi ve Yeri    :    Tarih yok, Yemâme doğumludur.
 Ölüm Tarihi ve Yeri    :    Bilgi yok.
 Fiziki Yapısı    :    Bilgi yok.
 Eşleri    :    Bilgi yok.
 Oğulları    :    Bilgi yok,
 Kızları    :    Bilgi yok.
 Gavzeler    :    Bilgi yok.
 Muhacir mi Ensar mı    :    Bilgi yok.
 Rivayet Ettiği Hadis Sayısı    :    Rivayeti var, sayısı belli değildir.
 Sahabeden Kim ile Kardeşti    :    Bilgi yok.
 Kabile Neseb ve Soyu    :    Ali bin Şeybân bin Muhriz İbn-i Âmru bin Abdullah bin Âmru bin Abdüluzza bin Suheym bin Mürre bin Düel bin Hanife.
 Lakap ve Künyesi    :    Ebû Yahyâ
 Kimlerle Akraba idi    :    Bilgi yok.


Ali Bin Şeybân Hayatı

Ali bin Şeybân, bin Muhriz (r.a), Yemâmelidir, Beni Hanife heyetin-den Resûlullâh (s.a.v)’e gelen heyetin içinde idi. Onun bir çok hadisleri vardır ki, Buhâri Edebü’l-Mufred’de, Ebû Dâvûd, İbn-i Mâce ve İbn-i Huzeyme ve İbn-i Hibbân tarafından nakledilmiştir. Onlardan biri de şu hadistir: Abdullah bin Bedr târikiyle Abdurrahman bin Ali bin Şeybân, delegeden biri olan, babasından rivâyet ettiler dedi ki:

      “-Yola çıktık yürüdük nihayet Resûlullâh’a gelib biat ettik!” 1

Başka bir rivayette ise:

      “-Medine’ye Resûlullâh (s.a.v)’ın yanına geldik. İkindiyi güneş, beyaz ve parlak olduğu müddetçe te’hir ediyordu!” 2

Tabiinden olan oğlu Abdurrahman bin Ali bin Şeyban’ın babasından rivâyet ettiğine göre, Resûlullâh (s.a.v) şöyle dedi:

      “-Bir binanın, korkuluğu bulunmayan damında yatan insan, Allâh’ın korumasından da uzaktır!” 3

Ali bin Şeybân (r.a)’ın hayatı hakkında fazla bilgi bulunmamakla beraber, onun âile bireyleri, varsa rivayet etmiş olduğu hadisler hakkında, ve geri kalan hayatı ile ilgili nerde ve ne zaman hangi tarihte vefat ettiğine dair elimizde bundan fazla hiçbir bilgi yoktur.

Şübhesiz ki, en doğrusunu Allâh bilir. Allâh, onlardan razı olsun.


1- El-İsabe İbn-i Hacer el-Askalani-3-460-No-5691 
2- Sünen-i Ebû Dâvûd,Kitabu’s-Salat-Bab-5-No-408 
3- Câmiu’l-Usûl-19-134-No-9.178-Ebû Davud, Edeb-104-2770.