Ahnes Bin Şerik Es-sekafiy

Ebû Sâ’lebe Übeyy bin Şerik bin Amr el-Ahnes es-Sekafi. Mekke ileri gelenlerinden bir sahabi idi. Tâif’te yaşayan Sakıf kabilesinin İ’lac boyuna mensubtur. Zühreoğulları’nın müttefiki olarak Mekke’ye yerleşmiş ve buradaki kabileler arasında epeyce nüfuz ve itibar kazanmıştır.

Ahnes Bin Şerik Es-sekafiy

Ahnes Bin Şerik Es-sekafiy
اَلأخْــنـَـس بـِـنْ شَــر ِيــقُ اْلَـثَــقَــفـِـي


 Baba Adı    :    Şerik bin Amr.
 Anne Adı    :    Bilgi yok.
 Doğum Tarihi ve Yeri    :    Bilgi yok.
 Ölüm Tarihi ve Yeri    :    Hz.Ömer devrinde vefat etti.
 Fiziki Yapısı    :    Bilgi yok.
 Eşleri    :    Bilgi yok.
 Oğulları    :    Bilgi yok,
 Kızları    :    Bilgi yok.
 Gavzeler    :    Bilgi yok.
 Muhacir mi Ensar mı    :    Hicret edemedi.
 Rivayet Ettiği Hadis Sayısı    :    Bilgi yok.
 Sahabeden Kim ile Kardeşti    :    Bilgi yok.
 Kabile Neseb ve Soyu    :    El-Ahnes bin Şerik bin Amr bin Vehb bin İ’lac bin Ebû Seleme bin Abdüluzza bin Ğiyere bin Avf bin Sakıf es-Sakafi Ebû Sâ’lebe.
 Lakap ve Künyesi    :    Asıl ismi Ubey’dir. Ahnes onun lakabıdır.
 Kimlerle Akraba idi    :    Bilgi yok.


Ahnes Bin Şerik Es-sekafiy Hayatı

Ebû Sâ’lebe Übeyy bin Şerik bin Amr el-Ahnes es-Sekafi. Mekke ileri gelenlerinden bir sahabi idi. Tâif’te yaşayan Sakıf kabilesinin İ’lac boyuna mensubtur. Zühreoğulları’nın müttefiki olarak Mekke’ye yerleşmiş ve buradaki kabileler arasında epeyce nüfuz ve itibar kazanmıştır. Başlanğıçta şiddetli bir İslâm düşmanı idi. Resûlullâh’ın İslâm’a davetini engellemek için çok çalıştı ve Müslümanlara çeşitli işkenceler yaptı. Bununla beraber bazı geceler Ebû Süfyân ve Ebû Cehil ile buluşarak Müslümanların okuduğu Kûr’ân’ı gizlice dinler ve onu beğendiğini söylerdi. Mekkeliler’in baskısı üzerine Tâif’e giden ve orada da iyi karşılanmayıp tekrar Mekke’ye dönmeye mecbur kalan Resûlullâh, şehre girebilmek için eşraftan Ahnes’in himayesini istemiş, fakat o bu isteği reddetmişti.

Ahnes İslâm düşmanı olmasına rağmen müşriklerin safında Bedir Ğazvesi’ne katılmadığı gibi müttefiki Zühreoğulları’nı da geri çevirmişti. Savaştan geri dönüp emrindeki askerleri de geri caydırdığı için kendisine “el-Ahnes” (geri çeviren) denilmiş ve bu lakabla meşhur olmuştur. İslâm dinine karşı takındığı menfi tavrı bu hadiseden sonra da devam ettiren Ahnes bin Şerik, Mekke’nin fethini takib eden günlerde Müslüman oldu. Ve Müslümanların safında Huneyn Ğazvesi’ne katıldı. Müellefe-i kulub’-dan olması sebebiyle Resûlullâh (s.a.v), gönlünü hoş tutmak için zekât ve ğanimetten ona da pay ayırırdı.

Bazı rivâyetlerde, onun İslâm’dan döndüğü ve Müslümanlara ait bir otlağı ateşe verdiği kaydedilmekte ve hiçbir zaman samimi bir Müslüman olmadığı belirtilmektedir. Fakat Ahnes’in irtidad ettikten sonra tövbe ederek İslâm dinine girmiş olmasını ihtimal dahilinde gören İbn-i Hacer, farklı rivâyetleri birleştirerek İbn-i Esir gibi onu Ashab-ı kirâm arasında saymaktadır. Ahnes bin Şerik, Hz.Ömer (r.a)’in halifeliğinin ilk yıllarında vefat etmiştir. 1

Şübhesiz ki, en doğrusunu Allâh bilir. Allâh, onlardan razı olsun.

1- Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi-2-174