Abdurrahman Bin Zeyd Bin Hattâb

Abdurrahman bin Zeyd, bin Hattâb, el-Kureyşi, Hz.Ömer’in kardeşi Zeyd bin Hattâb’ın oğludur. Hicri 5. Miladi 526. yılda Medine’de doğdu. Anne tarafından dedesi olan Ebû Lübâbe onu hurma liflerine sararak Resûlullâh’ın huzuruna götürmüş, Resûlullâh (s.a.v)’de yediği hurmadan Abdurrahman’a tattırmış ve başını okşayarak dua etmiştir.

Abdurrahman Bin Zeyd Bin Hattâb

Abdurrahman Bin Zeyd Bin Hattâb
عَــبْــدُ الـرَّحْــمَــنُ بْــنُ زَيْــدُ بْــن ِ خَــطَّـا ب


 Baba Adı    :    Zeyd bin Hattâb.
 Anne Adı    :    Lübâbe bint-i Ebi Lübâbe bin Abdülmünzir.
 Doğum Tarihi ve Yeri    :    Hicri 5. yıl, Medine doğumludur.
 Ölüm Tarihi ve Yeri    :    Hicri 71.Miladi 690 yılında Abdullah İbn-i Zübeyr zamanın da Mekke’de vefat etti.
 Fiziki Yapısı    :    Uzun boylu çok yakışıklı bir zat idi.
 Eşleri    :    1-Fâtıma bint-i Ömer bin Hattâb 2-Meymu-ne bint-i Bişr 3-Sevde bint-i Abdullah ve ümmü veledleri...
 Oğulları    :    Abdullah, Abdülaziz, Muhammed Esid, Ebû Bekir, İbrahim, Abdülhamid.
 Kızları    :    Ümmü Cemil, Ümmü Abdullah, Ümmü Amr, Ümmü Humeyd, Hafsa, Ümmü Zeyd.
 Gavzeler    :    Bilgi yok.
 Muhacir mi Ensar mı    :    Muhacir çocuğu Ensâr dır.
 Rivayet Ettiği Hadis Sayısı    :    Rivayeti var, sayısı belli değildir.
 Sahabeden Kim ile Kardeşti    :    Bilgi yok.
 Kabile Neseb ve Soyu    :    Abdurrahman bin Zeyd bin Hattâb bin Nuf-eyl bin Abdüluzza bin Riyâh bin Abdullah bin Kurt bin Rizah bin Adiy bin Kâ’b bin Lüey bin Ğalib bin Fihr bin Mâlik bin Nadr bin Kinâne el-Kureyşiy el-Adiyy.
 Lakap ve Künyesi    :    Ebû Abdullah,
 Kimlerle Akraba idi    :    Hz.Ömer’in kardeşi Zeyd bin Hattâb’ın oğlu yeğeni ve damadı dır. Ensâr’dan Ebû Lübâbe’nin kızının oğlu dur.


Abdurrahman Bin Zeyd Bin Hattâb Hayatı

Abdurrahman bin Zeyd, bin Hattâb, el-Kureyşi, Hz.Ömer’in kardeşi Zeyd bin Hattâb’ın oğludur. Hicri 5. Miladi 526. yılda Medine’de doğdu. Anne tarafından dedesi olan Ebû Lübâbe onu hurma liflerine sararak Resûlullâh’ın huzuruna götürmüş, Resûlullâh (s.a.v)’de yediği hurmadan Abdurrahman’a tattırmış ve başını okşayarak dua etmiştir. Uzun boylu ve yakışıklı bir genç olan Abdurrahman’ı Hz.Ömer, kardeşi Zeyd’e çok ben-zediği için pek severdi.

Bu sebeble onu kendi eliyle kızı Fâtıma bint-i Ömer ile evlendirmiştir. Abdurrahman, Yezid bin Muâviye tarafından Mekke valiliğine tayin edildi ve uzun süre bu görevde kaldı. Daha sonraları Abdurrahman bin Zeyd’in, Abdullah İbn-i Zübeyr’in taraftarı olduğu anlaşılınca valilik görevinden azledildi.

Resûlullâh’ın vefatı sırasında henüz altı yaşında olan Abdurrahman bin Zeyd’in doğrudan hadis rivâyeti yoktur. Rivâyet ettiği hadisleri daha çok babasından, ve amcası Hz.Ömer (r.a)’den, Abdullah İbn-i Mes’ûd ve diğer sahabilerden nakletmiştir. Kendisinden de oğlu Abdülhamid, ayrıca Hüseyin bin Hâris el-Cedeli ve Sâlim bin Abdullah gibi kişiler rivâyette bulunmuşlardır. Abdullah İbn-i Zübeyr zamanında Mekke’de vefat etti. 1

Hz.Ömer (r.a), yeğeni Abdurrahman’ı kızı Fatıma ile evlendirdikten sonra, Abdullah adında bir çocukları oldu. Ayrıca Hz.Ömer’in halifeliği döneminde bir çocuğu yine olunca Hz.Ömer (r.a) ona:“Muhammed” adını koydu. Ömer bir adamın ona şöyle hakaret ettiğini duydu:

      “-Ey Muhammed, Allâh, sana şöyle şöyle yapsın!” bunun üzerine hemen onun adını değiştirip “Abdülhamid”koydu. 2

Şübhesiz ki, en doğrusunu Allâh bilir. Allâh, onlardan razı olsun.


1- Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi-1-177 
2- El-İsabe-İbn-i Hacer el-Askalani-3-612-No-6216