Abdurrahman Bin Şibl

Abdurrahman bin Şibl (r.a)’ın Hayatı hakkında çok az malumat bulunan ashabı kiramdandır. Kaç tarihinde doğduğu ve hangi tarihde vefat ettiği kesin olarak bilinmemektedir.

Abdurrahman Bin Şibl

Abdurrahman Bin Şibl
عَــبْـدُ الــّرَحْـمَــنُ بِــنُ شِــبْـل


 Baba Adı    :    Şibl bin Amr.
 Anne Adı    :    Ümmü Said bint-i Abdurrahman bin Hârise.
 Doğum Tarihi ve Yeri    :    Medine Tarih yok.
 Ölüm Tarihi ve Yeri    :    Muaviye bin Ebi Süfyan devrinde Humus şehrinde vefat ettiği tahmin edilir.
 Fiziki Yapısı    :    Bilgi yok.
 Eşleri    :    Bilgi yok.
 Oğulları    :    1-Aziz, 2-Mes’ud, 3-Mûsa,
 Kızları    :    Cemile.
 Gavzeler    :    Uhud, Hendek, ve diğer bazı seferler.
 Muhacir mi Ensar mı    :    Ensâr’dan dır.
 Rivayet Ettiği Hadis Sayısı    :    14 tane.
 Sahabeden Kim ile Kardeşti    :    Bilgi yok
 Kabile Neseb ve Soyu    :    Abdurrahman bin Şibl bin Amr bin Zeyd bin Necdet bin Mâlik bin Levzan bin Amr bin Avf bin Mâlik bin Evs el-Ensariy el-Evsi’dir.
 Lakap ve Künyesi    :    Bilgi yok.
 Kimlerle Akraba idi    :    Abdullah bin Şibl’in kardeşidir.


Abdurrahman bin Şibl Hayatı

Abdurrahman bin Şibl (r.a)’ın Hayatı hakkında çok az malumat bulunan ashabı kiramdandır. Kaç tarihinde doğduğu ve hangi tarihde vefat ettiği kesin olarak bilinmemektedir. Kabile neseb ve soyu: Abdurrahman bin Şibl bin Amr bin Zeyd bin Necdet bin Mâlik bin Levzan bin Amr bin Avf bin Mâlik bin Evs el-Ensariy el-Evsi’dir. Sahabeden Abdullah bin Şibl’in kardeşidir.

Mâlik bin Luzan’ın çocuklarına cahiliye devrinde beni Sama adını takmışlardı. Sama, beni Müzeyne kabilesine ait bir kadının ismi idi, ki bu kadın dedelerinden Mâlik’in karısıydı. Resûlullâh (s.a.v) Medine’ye hicre-tinden sonra bu ismi beğenmiyerek onlara Malik bin Luzan oğullarına Beni Semia denmesini emir buyurmuştur.

Abdurrahman bin Şibl, Akabe bey’atı’nda Resûlullâh (s.a.v) ile görüşürek müslüman olan sahabelerdendir. Resûlullâh (s.a.v) kendisini kabilesine başkan tain etmiştir. Abdurrahman bin Şibl’in hicretten sonraki hayatı hakkında fazla malumat yoktur.

Tahminen Uhud, Hendek, Hayber, Mekke fethi, Huneyn gazvelerine iştirak ettiğide söylenir. Tebük Seferi’nde bulunmuştur. Vedâ Haccı’nda- da bulunmuştur. Resûlullâh (s.a.v)’ın Vefatı’ndan sonra Hz.Ebû Bekir’ın devrinde Suriye bölgesinin fethinde bulunmuştur. Hz.Ömer zamanında Şam feth edilince oraya yerleşmiştir. Daha sonraları İslâmi hizmetler için Humus şehrine yerleşti.

Abdurrahman bin Şibl, Muaviye bin Ebi Süfyan devrinde âlimliği ile ün yapmıştı. Muaviye bin Ebi Süfyan, kendisine bir mektub yazarak bir-çok hadis bildiğinden bahsedib bunları halka öğretmesinin iyi olacağını bildirmişti.

Mektubun da:

      “-Sen Resûlullâh (s.a.v)’ın Ashabısın fâkihsin ve eskilerdensin halk arasına gir ve onlara vaazu nasihatta bulun!”demiştir.

Bu mektubu alan Abdurrahman bin Şibl bir toplantı tertib ederek

bilmiş olduğu hadisleri halka anlatmıştır. Kendisinden 14 hadis rivayet edilmiş olup bunlardan ancak 13 tanesi çok meşhurdur. Bu hadisleri Tabiinden meşhur hadisçiler rivayet etmişlerdir.

Abdurrahman bin Şibl’in Aziz, Mes’ud, ve Mûsa adında üç oğlu ile Cemile adında bir kızı vardı. Muaviye bin Ebi Süfyan devrinde Humus şehrinde ikamet ederken vefat etmiştir. 1

İbn-i Mende der ki:

      “-Abdurrahman, Medine ehli arasında sayılır!”

Ondan, Temim bin Mâhmud, Yezid bin Humeyr, Ebû Raşid el-Hub-râni ve Ebû Selâm el-Esved rivayet etmişlerdir. Abdussamed bin Said onu, Sahabeden Humus’a yerleşenler arasında saydı.

Ebû Zur’a ed-Dımaşki der ki.

      “-Şam’a yerleşmiştir!”

Cüzcâni, Tarih isimli eserinde Ebû Râşid el-Hubrâni tarikiyle tahric ederek dedi ki:

“-Biz Muaviye ile bir meskende bulunuyorduk, Abdurrahman bin Şibl’e haber salıb söyle dedi:

      “-Sen, Resûlullâh’ın Ashâbı’nın fakihlerindensin! Onların eskilerin-densin. Kalk, halka vaaz et!”

Bunun üzerine onları topladı ve onlara şu hadisleri nakletti. “hakka riayet etmeyen tacirler, facirlerlerdir” “Hile yapan uşurcular ateş ehlidir” “Kûr’ân okuyun hadiste aşırı gitmeyin” Vasıta ile giden kişi yürüyerek giden kişiye selâm versin” gibi daha bir çokları…

Edebü’l-Müfred adlı kitabında Buhâri ile Ebû Dâvûd, Nesâi ve İbn-i Mâce, onun bir hadisini Temim bin Mahmûd tarikiyle ondan tahric ettiler. İbn-i Mâce de Ebû Râşid tarikiyle ondan tahric etti. 2

Abdurrahman bin Şibl’in kabri, Suriye’nin Humus şehrindedir.

Şübhesiz ki, en doğrusunu Allâh bilir. Allâh, onlardan razı olsun.


1- Ashâb-ı Kirâm’ın Meşhurları, Hayati Ülkü-185-186 
2- el-İsabe, İbn-i Hacer el-Askalani-3-313-314-No-5143