Abdullah Bin Süraka

Abdullah bin Süraka (r.a)’ın hangi tarihte doğduğu meçhulumüzdür. Mekke doğumludur. Babası Süraka bin Mu’temir olub, Annesi ise: Emet bint-i Abdullah bin Ümeyr bin Uheyb bin Huzafe bin Cumah’idir.

Abdullah Bin Süraka

Abdullah Bin Süraka
عَــبْـدُاللهُ بْــنُ سُــرَاقـَـة


 Baba Adı    :    Süraka bin Mu’temir.
 Anne Adı    :    Emet bint-i Abdullah bin Ümeyr bin Uheyb bin Huzafe bin Cumah tır.
 Doğum Tarihi ve Yeri    :    Tarih yok. Mekke doğumludur.
 Ölüm Tarihi ve Yeri    :    Bilgi yok.
 Fiziki Yapısı    :    Bilgi yok.
 Eşleri    :    Bilgi yok.
 Oğulları    :    Abdullah, Zeyd.
 Kızları    :    Bilgi yok.
 Gavzeler    :    Bedir, Uhud, Hendek, Mekke fethi,Huneyn, Tebük, Yemame.
 Muhacir mi Ensar mı    :    Mekke, Medine, Muhacir’dir.
 Rivayet Ettiği Hadis Sayısı    :    Rivayeti var, sayısı belli değildir.
 Sahabeden Kim ile Kardeşti    :    Bilgi yok.
 Kabile Neseb ve Soyu    :    Abdullah bin Süraka bin Mu’temir bin Enes bin Ezat bin Riyah bin Abdullah bin Kurt bin Rizah bin Adiy bin K’a’b bin Lüey el-Kureyşi el-Adeviyye. Veya, el-Kelbi, Ebû Amr dır.
 Lakap ve Künyesi    :    Bilgi yok.
 Kimlerle Akraba idi    :    Amr bin Süraka’nın kardeşidir


Abdullah Bin Süraka Hayatı

Abdullah bin Süraka (r.a)’ın hangi tarihte doğduğu meçhulumüzdür. Mekke doğumludur. Babası Süraka bin Mu’temir olub, Annesi ise: Emet bint-i Abdullah bin Ümeyr bin Uheyb bin Huzafe bin Cumah’idir. Kendisine Ümmü Abdullah’da denilir. Kabile neseb ve soyu:Abdullah bin Süraka bin Mu’temir bin Enes bin Ezat bin Riyah bin Abdullah bin Kurt bin Rizah bin Adiy bin K’a’b bin Lüey el-Kureyşi el-Adeviyye. Veya, el-Kelbi, Ebû Amr.

Abdullah bin Süraka (r.a), Sahabeden Amr bin Süraka’nın öz kardeşi olduğu gibi, ayrıca, Hz.Ömer’in de üvey annesinden kardeşliğidir. Gerek Abdullah bin Süraka gerekse Hz.Ömer (r.a) aynı kabiledendirler. Abdullah bin Süraka (r.a) kardeşi Amr’dan çok sonra Müslümanlığı kabul etmiştir. Ancak Müslüman olduğu tarih veya zaman bilinmemektedir. Bilinen cihet Mekke’de Müslüman olduğudur.

Hicret esnasında o da diğer Müslümanlar gibi Medine’ye hicret edib Rifâa bin Abdülmünzir’in evine misafir olmuştur. Abdullah bin Süraka, Bedir Ashabı’dır. Ancak Bedir’den bir yıl sonra meydana gelen Uhud Ğazvesi’nde’de bulunmuştur. Abdullah bin Süraka (r.a), Medine hayatın-da, ticaret ve biraz da ziraat işleri ile uğraşarak hayatını kazanmakta idi.

Bu arada Hendek savunması’na iştirak etmiştir. Bunun arkasından Meydana gelen bazı seferlere Mekke’nin fethine iştirak edib, Huneyn Savaşı’nda, Tâif Kuşatması’nda bulunmuştur. Tebük Seferi’ne de iştirak eden Abdullah bin Süraka (r.a), Veda Hacc’ında Resûlullâh (s.a.v) ile birlikte bulunma şerefine erdi. Resûlullâh’ın vefatlarından sonra hilafet mevkiine geçen Hz.Ebu Bekir devrinde irtidat olaylarını bastırmak için mürtedlerle yapılan savaşlara katılmıştır.

Abdullah bin Süraka (r.a)’ın vefatından sonra neslinden kimlerin kaldığına dair herhangi bir kayıt olmadığı gibi hanımlarının isimleri de bilinmemektedir. Abdullah bin Süraka’dan birçok hadis-i şerif rivayet edilmiştir. Bunlardan önemli görülen iki tanesi şunlardır:

      “-Sahurda bereket vardır!”hadisi ile yine aynı konuda :

      “-Su dahi içseniz sahur yapınız!”mealindeki buyurulan hadis-i şerif-lerin ravisi, Abdullah bin Süraka (r.a)’dır.

Abdullah bin Süraka (r.a). Hz.Ömer (r.a)’ın akrabalarındandır. Amr bin Süraka’nın kardeşidir. Anneleri, Abdullah bin Ümeyr bin Uheyb bin Huzâfe bin Cumah’ın kızının cariyesidir.

İbn-i İshak, Zübeyr ve Halife, onun Bedir Savaşı’nda bulunduğunu kaydetmişlerdir. Musâ bin Ukbe;

      “-Bedir Savaşı’nda bulundu sözü ihtilaflıdır!”

İbn-i Hibban der ki; Onun sohbeti vardır. İbn-i Sa’d ve Ebû Ma’şer derler ki; Bedir Savaşı’nda bulunmamıştır. İbn-i Sa’d şunu da ekledi:

      “-Uhud ve ondan sonraki harblere katılmıştır. Onun ne rivayeti ve ne nesli vardır!”

Zübeyr der ki:

“-Süraka’nın çocukları şunlardır: Abdullah ve Zeyneb: bunlar öz kardeştirler. Amr bin Süraka, bunun annesi câriyedir. Amr ile Abdullah Bedir Savaşı’nda bulunmuşlardır. Amr’ın çocuğu yoktur. Abdullah’ın Abdullah adında bir oğlu oldu. Annesi Ümeyye bint-i Hâris bin Amr bin Müemmel’dir. Abdullah bin Süraka’nın zürriyeti içinde şunlar zikredildi. Amr bin Abdullah, kardeşi Zeyd dir.

Eyyûb bin Abdurrahman, bin Osman dedi ki:

“-Abdullah bin Süraka, Kureyş’in ileri gelenlerindendi. Abdullah bin Süraka hicret ettiği zaman, Rifâa bin Abdülmünzir’e misafir oldu. 1

Abdullah bin Süraka (r.a)’ın hayatı hakkında fazla bilgi bulunmamak-la beraber, onun âile bireyleri, varsa rivayet etmiş olduğu hadisler hakkın-da, ve geri kalan hayatı ile ilgili nerde ve ne zaman hangi tarihte vefat ettiğine dair elimizde bundan fazla hiçbir bilgi yoktur.

Şübhesiz ki, en doğrusunu Allâh bilir. Allâh, onlardan razı olsun.

1- el-İsabe, İbn-i Hacer el-Askalani-3-186-No-4707