Abdullah Bin Nevfel

Abdullah bin Nevfel’ın Dedesi Hâris, Resûlullâh (s.a.v)’ın en büyük amcası olub kendisi ashab arasında Resûlullâh’a en çok benzeyenlerden biri idi. Muâviye bin Ebû Süfyân’ın Miladi 662 yılında Medine’ye vali olarak tayin ettiği Mervân bin Hakem tarafından Medine kadılığına getirildi.

Abdullah Bin Nevfel

Abdullah Bin Nevfel
عَــبْــدُ اللهُ بْــنُ نَــوْ فَـــل


 Baba Adı    :    Nevfel bin Hâris bin Abdülmuttalib.
 Anne Adı    :    Duraybe bint-i Said bin el-Kaşib’dir.
 Doğum Tarihi ve Yeri    :    Tarih yok, Mekke doğumludur.
 Ölüm Tarihi ve Yeri    :    Hicri 63.Miladi 682 yılında vefat etti.
 Fiziki Yapısı    :    Resûlullâh’a en çok benzeyen kişi idi.
 Eşleri    :    1-Halide bint-i Muattib 2-Ümmü Abdullah bint-i Abbas bint-Rebia 3-Abdullah bin Ömer’in kızıdır ve Ümmü veledleri
 Oğulları    :    Abdullah Muhammed. İshak, Ubeydullah, el-Fadl, Abdurrahman, Avn,
 Kızları    :    Ümmü’l-Hakem, Ümmü Ebiha, Ümmü Said, Ümmü Cafer, Zuraybe, Hâlide, Ümmü Avn, Hind.
 Gavzeler    :    Bilgi yok.
 Muhacir mi Ensar mı    :    Bilgi yok.
 Rivayet Ettiği Hadis Sayısı    :    Bilgi yok.
 Sahabeden Kim ile Kardeşti    :    Bilgi yok.
 Kabile Neseb ve Soyu    :    Abdullah bin Nevfel bin el-Hâris bin Abdül-muttalib bin Hişam bin Abdimenaf el-Kureyşiy el-Hâşimi’dir.
 Lakap ve Künyesi    :    Ebû Muhammed,
 Kimlerle Akraba idi    :    Resûlullâh’ın Amcası Hâris’in torunudur.

Abdullah Bin Nevfel Hayatı

Abdullah bin Nevfel’ın Dedesi Hâris, Resûlullâh (s.a.v)’ın en büyük amcası olub kendisi ashab arasında Resûlullâh’a en çok benzeyenlerden biri idi. Muâviye bin Ebû Süfyân’ın Miladi 662 yılında Medine’ye vali olarak tayin ettiği Mervân bin Hakem tarafından Medine kadılığına getirildi. Muâviye, 669 yılında Mervân bin Hakem’i görevden alıp valiliğe Said bin Âs’ı tayin edince yeni vali Abdullah bin Nevfel’i vazifesinden uzaklaştırdı ve yerine Ebû Seleme Abdurrahman bin Avf’ı tayin etti.

Ebû Hüreyre’nin Abdullah bin Nevfel için:

      “-O, İslâm’da gördüğüm ilk kadı dır!”dediği rivâyet edilir.

İmam-ı Mâlik de bu görüştedir. Halbuki gerek Resûlullâh’ın gerekse Hulefâ-i Râşidin’in daha önce birçok şehirlere kadılar tayin ettiği bilin-mektedir. Ayrıca Medine’de Ebû Bekr (r.a), zamanında Hz.Ömer’in, Hz.Ömer zamanında Ebû’d-Derdâ’nın, Hz.Osman zamanında da Muğire bin Nevfel bin Hâris’in kazâ işleriyle görevlendirildiklerine dair kaynak-larda kesin bilgiler vardır.

Abdullah bin Nevfel’ın yaklaşık sekiz yıl süren Medine kadılığından sonra başka bir görevde bulunup bulunmadığı hususunda kaynaklarda bilgi yoktur. Onun ölüm tarihiyle ilgili olarak da değişik rivâyetler rivâyetler vardır. Muâviye devrinin son yıllarında veya Hicri 63. Miladi 682 yılında Harre Vak’ası’nda vefat ettiği nakledilmektedir.

Şu hususu da belirtmek gerekir ki, bazı kaynaklar Hicri 84.Miladi 703 yıllarında vefat eden yeğeni Abdullah bin Hâris el-Hâşimi ile Abdullah bin Nevfel’i karıştırırlar ve bu yüzden onun ölümünü de Hicri 84. Miladi 703 yıllarında gösterirler. Abdullah bin Nevfel’in rivâyet ettiği herhangi bir hadise kaynaklarda rastlanmamıştır. 1

Şübhesiz ki, en doğrusunu Allâh bilir. Allâh, onlardan razı olsun,

1- Tükiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi-1-126