Abdullah Bin Muğaffel

Abdullah bin Muğaffel (r.a), Medineli Ensâr’dan dır. Takriben Mila-di 613. yılda Medine’de doğdu. Neseb silsilesi ise şöyledir. Abdullah bin Muğaffel bin Abdiğanm veya Abdinuhm bin Afif bin Asham bin Rebia bin Addai veya Adiy bin Sâlebe bin Züveyb veya Züveyd bin Sa’d bin Addei bin Osman bin Amr bin Edde bin Tabiha el-Müzeni.

Abdullah Bin Muğaffel

Abdullah Bin Muğaffel
عَــبْــدُالله ُبْــنُ مُـغَـــفَّــل


 Baba Adı    :    Muğaffel bin Abdünuhm.
 Anne Adı    :    Ayele bint-i Muaviye bin Amr, Müzeyne dir.
 Doğum Tarihi ve Yeri    :    Takriben Miladi 613.yıl, Medine’de doğdu.
 Ölüm Tarihi ve Yeri    :    Hicri 60. Miladi 680. yıllarda Basra şehrin-de ikâmet ederken orada vefat etmiştir. Kabri Basra’da dır.
 Fiziki Yapısı    :    Bilgi yok.
 Eşleri    :    Bilgi yok.
 Oğulları    :    İsimleri bize ulaşmayan yedi oğlu vardı.
 Kızları    :    Bilgi yok.
 Gavzeler    :    Hudeybiye, Mekke Fethi, Huneyn, Tebük, Yemame, gibi bir çok seferlere iştirak etmiştir.
 Muhacir mi Ensar mı    :    Medineli Ensâr dan dır.
 Rivayet Ettiği Hadis Sayısı    :    43 tane.
 Sahabeden Kim ile Kardeşti    :    Bilgi yok.
 Kabile Neseb ve Soyu    :    Abdullah bin Muğaffel bin Abdinuhm veya Abdiganm bin Afif bin Asham bin Rebia bin Addai veya Adiy bin Sâlebe bin Züveyb veya Züveyd bin Sa’d bin Addei bin Osman bin Amr bin Edde bin Tabiha el-Müzeni.
 Lakap ve Künyesi    :    Ebû Said-Ebû Abdurrahman-Ebû Ziyad.
 Kimlerle Akraba idi    :    Abdullah Zülbicadeyn, Huzâ’i bin Abdün-nühm ile amca yeğendirler.

Abdullah Bin Muğaffel Hayatı

Abdullah bin Muğaffel (r.a), Medineli Ensâr’dan dır. Takriben Mila-di 613. yılda Medine’de doğdu. Neseb silsilesi ise şöyledir. Abdullah bin Muğaffel bin Abdiğanm veya Abdinuhm bin Afif bin Asham bin Rebia bin Addai veya Adiy bin Sâlebe bin Züveyb veya Züveyd bin Sa’d bin Addei bin Osman bin Amr bin Edde bin Tabiha el-Müzeni. Ekseri kitablarda bu sahabe: Abdullah bin Muğaffel bin Abdinuhm bin Afif el-Müzeni şeklinde tarif edilmiştir. Abdullah bin Muğaffel’in künyesi ise; Ebû Abdurrahman, Ebû Zeyd veya Ebû Said’dir. Babası:Muğaffel bin Abdiğanm, Annesi ise: Ayale bint-i Muaviye dir.

Abdullah ilk olarak Hudeybiye musalahasına iştirak etmiş olduğuna göre, tahminen bu sıralarda 15 yaşları civarında bulunuyordu. Hudeybiye Musahalasın’da ağaç altında, Resûlullâh (s.a.v) ile yapılan meşhur biatı’r- Rıdvan’da bulunmuştur. bu olayı Abdullah bin Mugaffel el-Müzeni (r.a) şöyle anlatıyor:

“-Hudeybiye’de Resûlullâh (s.a.v), ile beraberdik. Birden bire üç silahlı genç çıka geldi. Hemen üzerimize atladılar. Resûlullâh (s.a.v) onla-ra beddua etti. Onlar bizi göremediler, Allâh onları sanki kör etti. Böylece yanlarına yaklaşıb onları yakaladık.

Resûlullâh (s.a.v):

      “-Anlaşmanız var mı? Müslümanlardan size, eman veren biri mi var?”diye sordu.

Onlar da:

      “-Hayır!”dediler. Resûlullâh (s.a.v) onları serbest bıraktı. Bunun üz-erine şu âyet-i kerime nazil oldu:

      “-Sizi, onlara üstün kıldıktan sonra, Mekke bölgesinde, onların ellerini sizden, sizin, ellerinizi de onlardan çektiren, savaşı önleyen O’dur. Allâh yaptıklarınızı görür!” 1

Abdullah bin Muğaffel’den demiştir ki:

“-Hayber Savaşı günü atılmış dolu bir yağ tulumunu gördüm ve varıp onu aldım ve sırtıma attım. Sonra açlık ve zaruretten dolayı:

      “-Bu gün bundan kimseye bir şey vermem!”dedim.

Derken etrafıma bakındım ve bir de ne göreyim Resûlullâh (s.a.v), bana gülümseyib duruyor. 2

Abdullah bin Muğaffel el-Müzeni (r.a), Mekke’nın Fethine aktif olarak iştirak etmiş, ve, bu sıralarda babasını kaybetmiştir. Mekke fethin-den sonra, Huneyn Savaşı’nda da bulunan Abdullah bin Muğaffel (r.a), maddeten çok fakir idi. Allâh korkusundan dolayı çok ağlardı. Nitekim, Tebük Seferi’ne yokluktan dolayı gidememe durumu ile karşılaştığında, Ebi Leyla ile birlikte ağlamaya başlamışlardır. Bundan dolayı kendilerine, ağlayanlar anlamına “Bekâun” adı verilmiştir. Bilahare Ensâr’dan biri, kendilerine iki deve vererek Tebük Seferi’ne iştiraklerini sağlamıştır.

Abdullah bin Muğaffel (r.a), Resûlullâh (s.a.v)’ın vefatında Medine- de bulunuyordu. O’nun vefatından sonra Hz.Ebû Bekr (r.a) döneminde mürtedlerle yapılan savaşlara iştirak etmiştir. Hz.Ömer (r.a) zamanında Tüster şehrinin fethinde şehre ilk giren kişidir. Basra şehri kurulunca, Basra’ya muallim tayin edilmişti. Basra şehrinde ikamet ettikleri sırada, Hudeybiye musalahası esnasında otuz kişiyi nasıl esir aldıklarını nakl-ederek bizleri aydınlatmıştır.

Abdullah bin Muğaffel’den 43 hadis-i şerif nakledilmiştir. Bunların altısı Sahiheyn’de Buhari ve Müslim’de yer almıştır. Kendisinden Hasan-ı Basri, Muaviye bin Kurre, Sabit el-Bünani ve Ebû’l- Âliye gibi meşhur âlimler hadis rivayet etmiştir.

Abdullah bin Muğaffel (r.a), Basra’da ikâmet ederlerken, Hicri 60. Miladi 680. yıllarda 75 küsür yaşlarında vefat etmiştir. Kendisinin vasiyeti üzerine, cenaze namazını Ensâr’dan Ebû Berzetü’s-Sülemi kıldırmış ve Basra şehrinde defnetmiştir. 3

Şübhesiz ki, en doğrusunu Allâh bilir. Allâh, onlardan razı olsun.

1- Fetih-24 
2- Sünen-i Ebû Dâvûd-el-Cihad-Bab-127-No-2702 
3- Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi-1-119