Abdullah Bin Kurt El-ezdi

Abdullah bin Kurt (r.a)’ın İslâm’dan önce câhiliye devrinde onun ismi Şeytan idi. Resûlullâh (s.a.v) onun adını Abdullah, ve kardeşinin adını’da Abdurrahman, olarak değiştirdi.

Abdullah Bin Kurt El-ezdi

Abdullah Bin Kurt El-ezdi
عَــبْـدُاللهُ بْـنُ قـُـرْط


 Baba Adı    :    Kurt el-Ezdi es-Sülemi.
 Anne Adı    :    Bilgi yok.
 Doğum Tarihi ve Yeri    :    Bilgi yok
 Ölüm Tarihi ve Yeri    :    Hicri 56. yılda Rum topraklarında vefat etti.
 Fiziki Yapısı    :    Bilgi yok.
 Eşleri    :    Bilgi yok.
 Oğulları    :    Bilgi yok.
 Kızları    :    Bilgi yok.
 Gavzeler    :    Bilgi yok.
 Muhacir mi Ensar mı    :    Bilgi yok.
 Rivayet Ettiği Hadis Sayısı    :    Rivayeti var, sayısı belli değildir.
 Sahabeden Kim ile Kardeşti    :    Bilgi yok.
 Kabile Neseb ve Soyu    :    Abdullah bin Kurt el-Ezdi el-Sülemi dir
 Lakap ve Künyesi    :    Bilgi yok.
 Kimlerle Akraba idi    :    Abdurrahman bin Kurt’un kardeşidir.
HAYATI

Abdullah bin Kurt (r.a)’ın İslâm’dan önce câhiliye devrinde onun ismi Şeytan idi. Resûlullâh (s.a.v) onun adını Abdullah, ve kardeşinin adını’da Abdurrahman, olarak değiştirdi. Bu çok değerli, iki kardeş sahabe Resûlullâh’ın gününde savaşlarda adları geçmemektedir Ancak Hz.Ebû Bekr (r.a)’ın hilafeti devrinde Yermük savaşı ve Şam’ın fethinde bulun-muşlardır Ebû Übeyde bin Cerrâh (r.a), onu Humus valiliğine atamış, Ebû Ûbeyde’nin vefatından sonra başka görevler ve fethlerde bulunmuş Muaviye bin Ebû Süfyan devrinde tekrar Humus valiliğinde bulunmuştur.

Urve bin Ruveym’den:

“-Abdullah bin Kurt es-Sülemi (r.a), Hz.Ömer zamanında Humus’ta vali idi. Bir gece gözlerinden uyku süzülürken önünden bir düğün alayı geçti. Onlar gelinin önünde ateş yakıyorlardı. Bunu gören Abdullah (r.a) kırbacı ile onları dağıttı. Ertesi gün minbere çıktı. Allâh’a hamd ettikten ve O’nu övdükten sonra şöyle dedi:

      “-Ebu Cendele (r.a) Umâme (r.a) ile evlendi. Bu münasebetle düğün yemeği verdi. Allâh, Ebû Cendele’nin hayrını versin. Umâme’ye rahmet etsin, ve dünkü düğününüze de lânet etsin! Ateş yaktılar da kâfirlere benzediler. Allâh onların ateşlerini söndürecektir!” 1

Abdullah bin Kurd’dan:

      “-Hâlid bin Velid ile birlikte giderken devem yorğunluktan dolayı durmuştu, hareket etmiyordu. Deveyi terk etmek istedim. Allah’a duâ ve niyazda bulundum. Devem canlandı. Bende deveme bindim!” 2

Abdullah bin Kurt el-Ezdi es-Sümali. Buhâri, Ebû Hatim ve İbn-i Hibbân derler ki:

      “-Onun Resûlullâh ile sohbeti vardır!”

Hadisini Ebû Davûd, Nesâi, İbn-i Hibbân ve Hâkim, Abdullah bin Luhay tarikiyle rivayet etmişlerdir, dedi ki: Resûlullâh şöyle buyurdu:

      “-Allâh katında en üstün günler, kurban bayramı günleridir!”

Resûlullâh (s.a.v)’e birkaç deve yaklaştırıldı. Onlar toplanıp bir ara-ya gelince boğazlandıkları sırada anlayamadığım hafif bir söz söyledi. Kendisine yakın durana sordum, dedi ki:

“-Şöyle buyurdu:

      “-Dileyen et kesib alabilir!”

Taberâni der ki:

      “-Bunu sadece Sevr bin Zeyd nakletti!”

Ahmed İbn-i Hanbel, hasen bir isnâdla rivayet etti:

      “-Onun adı Şeytan idi. Resûlullâh değiştirdi!”biz onu, Firyâbi’nin ez-Zikr’inde Abdurrahman es-Sütemi tarikiyle rivayet ettik, dedi ki:

      “-Başımızda, Resûlullâh’ın sahabisi Abdullah bin Kurt vardı!”

İbn-i Ebû Hatim, Salih bin Şureyh’in biyoğrafisinde der ki:

      “-Salih bin Şureyh Abdullah’ın kâtibiydi. Abdullah bin Kurt ise, Ebû Ubeyde’nin görevlendirdiği kumandanıydı!”

Ebû Ubeyde, el-Fütûh’da andı:

      “-Yermük Savaşı’nda bulunmuştur. Yezid bin Ebû Süfyan, onu, yazdığı bir mektubla halife Ebû Bekr (r.a)’a göndermiştir. Ebû Ubeyde bin Cerrah onu, Hz.Ömer’in döneminde Humus’da görevlendirmiştir!”

Muâviye bin Ebû Süfyan’ın hükümdarlığı zamanında Abdullah bin Kurt, Humus’da görevliydi.

Tecrid’de şöyle geçer:

      “-Hatib, onun babasını “Kurre”diye adlandırdı.

İbn-i Yunus der ki:

      “-Hicri 56 yılında Rum topraklarında şehid düşmüştür!” 3

Adı geçen sahabe hakkında elimizde fazla bilgi yoktur.

Şübhesiz ki, en doğrusunu Allâh bilir. Allâh, onlardan razı olsun.

1- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-3-1282 
2- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-5-2056 
3- el-İsabe, İbn-i Hacer el-Askalani-3-250-No-4893