Abdullah Bin Kâ’b Bin Zeyd

İslâm tarihinde tam beş tane Abdullah bin Kâ’b adında sahabe vardır. Bunlar; 1-Abdullah bin Kâ’b el Himyeriyyil Ezdi 2-Abdullah bin Kâ’b, bin Amr, bin Avf el Mazini 3-Abdullah bin Kâ’b, bin Malik es-Sülemi 4-Abdullah bin Kâ’b el Muradi Sıffın şehididir 5-Abdullah bin Kâ’b, bin Zeyd, bin Âsım. Bizim burada anlatacağımız bu son sahâbe’dir. Bâzı eserlerde, Medine’deki Beni Hazrec kabilesinin Beni Mâzin, bin Neccâr koluna mensub iki Abdullah bin Kâ’b olduğu zikredilmektedir.

Abdullah Bin Kâ’b Bin Zeyd

Abdullah Bin Kâ’b Bin Zeyd
عَــبْـدُاللهُ بْــنُ كَـعْــبُ بْــنُ زَيـْـد


 Baba Adı    :    Kâ’b bin Zeyd.
 Anne Adı    :    Bilgi yok.
 Doğum Tarihi ve Yeri    :    Tarih yok. Medine doğumludur.
 Ölüm Tarihi ve Yeri    :    Hicri 30-33. Miladi 650-653. yıl ihtilaflıdır. Medine’de vefat etti. Kabri Cennetü’l-Baki’dedir.
 Fiziki Yapısı    :    Bilgi yok.
 Eşleri    :    Mendûs bint-i Kutbe bin Abduamr.
 Oğulları    :    Utbe.
 Kızları    :    Ümmü Sa’d.
 Gavzeler    :    Bedir, Uhud, Hendek, Mekke’nin Fethi, Huneyn, Tebük, Yemame gibi.
 Muhacir mi Ensar mı    :    Ensâr’dan dır.
 Rivayet Ettiği Hadis Sayısı    :    Bilgi yok.
 Sahabeden Kim ile Kardeşti    :    Bilgi yok.
 Kabile Neseb ve Soyu    :    Abdullah bin Kâ’b bin Zeyd bin Âsım beni Mazin bin Neccar el-Ensariy el-Hazreci dir.
 Lakap ve Künyesi    :    Ebû Hâris, veya Ebû Yahya
 Kimlerle Akraba idi    :    Bilgi yok.

 

Abdullah Bin Kâ’b Bin Zeyd'in Hayatı

İslâm tarihinde tam beş tane Abdullah bin Kâ’b adında sahabe vardır. Bunlar; 1-Abdullah bin Kâ’b el Himyeriyyil Ezdi 2-Abdullah bin Kâ’b, bin Amr, bin Avf el Mazini 3-Abdullah bin Kâ’b, bin Malik es-Sülemi 4-Abdullah bin Kâ’b el Muradi Sıffın şehididir 5-Abdullah bin Kâ’b, bin Zeyd, bin Âsım. Bizim burada anlatacağımız bu son sahâbe’dir. Bâzı eserlerde, Medine’deki Beni Hazrec kabilesinin Beni Mâzin, bin Neccâr koluna mensub iki Abdullah bin Kâ’b olduğu zikredilmektedir.

Bu iki kişinin Bedir’de bulunduğu ve aynı işi yani ğanimetleri koru-yuculuk işini yaptıkları zikredilmektedir. Halbu ki, Bedir Savaşı’na iştirak eden bir tane Abdullah bin Kâ’b adında sahabi vardır.

Tarihçe-i hayatları ve künyeleri birbirlerine o kadar çok benziyor ki, bazen ikisi bir kişi zan edilmiştir. Bu durum, aynı şahsın ceddi üzerinde ihtilaf meydana getirmektedir. Zira, Abdullah bin Kâ’b’ın neseb silsilesi iki tane Abdullah bin Kâ’b varmış gibi zikredilmektedir.

Şöyle ki, birinci olarak zikredilen, Abdullah bin Kâ’b’ın nesebi: Abdullah bin Kâ’b bin Amr bin Avf bin Mebzûl bin Amr bin Ğanm bin Mâzin bin Neccar el-Ensâri olarak: İkincisinde ise, Abdullah bin Kâ’b bin Zeyd bin Âsım Beni Mâzin bin Neccâr, şeklinde zikredilmektedir. Bu iki Abdullah da, İbn-i Hacer’e göre Bedir Ğazvesine iştirak etmiştir.

Birinci olarak zikredilen Abdullah bin Kâ’b, bin Amr’ın vefat tarihi zikredilmemekte, yalnız Bedir’de ki, ğanimetleri toplanmaya ve, yükle-meye memur olduğu, kardeşinin de Ebi Leyla Abdurrahman bin Kâ’b, bin Amr olarak zikredildiği beyân edilmektedir.

İkinci olarak zikredilen Abdullah bin Kâ’b, bin Zeyd ise; o da aynen Bedir’de, ğanimetleri teslim almakla ve yüklemekle görevlendirilmiştir. Kendilerine Hâbbab bin Eret’de yardımcı olarak verilmiştir. Her ikisininde Künyesinin Ebû Hâris veya Ebû Yahya olduğu beyan edilmiştir. Bizim kanaatimizce her ikisi de Bedir’de bulunmasından dolayı ve aynı göreve verilmeleri bu karışıklığa sebeb olmuştur. Onları ancak neseb silsilelerin-den ayırd edebiliyoruz.

Abdullah bin Kâ’b bin Zeyd (r.a), Bedir Ğazvesi’nden sonra, Uhud Ğazvesi’nde de bulunmuştur. Daha sonra, Hicretin beşinci yılında Hendek Ğazvesi’nde bulunmuştur. Mekke fethine iştirak eden Abdullah bin Kâ’b, buradan Huneyn Ğazvesi’ne iştirak ederek Medine’ye geri dönmüş-tür. Ancak bu arada Tâif Muhasarası’nda bulunub bulunmadığı kesin olarak belli değildir.

Hicri onuncu yılda Resûlullâh (s.a.v) ile Vedâ Haccı’ndada bulunan Abdullah bin Kâ’b (r.a), Resûlullâh (s.a.v)’ın irtihalinden sonra, Hz.Ebû Bekr devrinde mürtedler le yapılan savaşlara iştirak etmiştir.

Hz.Ömer (r.a) zamanında, Abdullah bin Kâ’b (r.a), Suriye ve Irak taraf-larında yapılan savaşlar da bulunduktan sonra Medine’ye dönerek burada ikamet etmiştir.

Hz.Osman (r.a) zamanında ise, meydana gelen fitne ve fesad olay-larına karışmayan ve genellikle, Hz.Osman’ı destekleyen Abdullah bin Kâ’b (r.a), Hicri 30 veya 33. Miladi 650 veya 653 yıllarında Medine de vefat ettiler. Cenaze namazını ise; halife Hz.Osman (r.a) bizzat kıldırarak Medine’de ki Cennetü’l-Baki Kabristanı’na defnedildi.

Abdullah bin Kâ’b (r.a)’ın aile biryleri hakkında elimizde fazla bilgi yoktur. Ayrıca kendilerin den hadis rivayeti de pek yapılamamıştır.

Şübhesiz ki en doğrusunu Allâh bilir. Allâh onlardan razı olsun. 1

1- Ashâb-ı Kirâmın Meşhurları-143-144