Abdullâh Bin Hâris Bin Ebî Dırar

Ümmühat’ı Mü'mininden olan Hz.Cüveyriye (r.a)’nın kardeşlerin-dendir. Bunlar büyük Amr, küçük Amr, ve Abdullah olmak üzere tam üç kardeştirler.

Abdullâh Bin Hâris Bin Ebî Dırar

Abdullâh Bin Hâris Bin Ebî Dırar
عَــبْــدُ الله ُ بْــنُ ْالـحـَا ِرثُ بْــن أَ بـِي ضِـرَار


 Baba Adı    :    Hâris bin Ebî Dırar.
 Anne Adı    :    Bilgi yok.
 Doğum Tarihi ve Yeri    :    Tarih yok. Müreysi’de doğdu.
 Ölüm Tarihi ve Yeri    :    Bilgi yok.
 Fiziki Yapısı    :    Bilgi yok.
 Eşleri    :    Bilgi yok.
 Oğulları    :    Bilgi yok.
 Kızları    :    Bilgi yok.
 Gavzeler    :    Bilgi yok.
 Muhacir mi Ensar mı    :    Müreysi’den, Medine’ye Muhacir dir.
 Rivayet Ettiği Hadis Sayısı    :    Bilgi yok.
 Sahabeden Kim ile Kardeşti    :    Bilgi yok.
 Kabile Neseb ve Soyu    :    Abdullah bin Hâris bin Ebî Dırar bin Âiz bin Mâlik bin Huzeyme el-Mustalıki olub asılları, Huzeyme’den sonra Huzey-me bin Sa’d bin Kâ’b İbn-i Amr el-Huzâ el-Mustaliki’dir.
 Lakap ve Künyesi    :    Bilgi yok.
 Kimlerle Akraba idi    :    Resûlullâh (s.a.v)’in kayınbiraderi Amr bin Haris bin Ebi Dırar’ın ve Hz.Cüveyriye’nin kardeşleridir.


Abdullâh Bin Hâris Bin Ebî Dırar Hayatı


Ümmühat’ı Mü'mininden olan Hz.Cüveyriye (r.a)’nın kardeşlerin-dendir. Bunlar büyük Amr, küçük Amr, ve Abdullah olmak üzere tam üç kardeştirler. Resûlullâh (s.a.v)’in kayınbiraderi olan Abdullah bin Hâris’in kendi yurdu olan Beni Mustalikler’in yurdu olan Müreysi Kuyusu bölğe-sinde doğdu. Ancak doğum tarihi bilinmemektedir. Abdullah bin Hâris’ın babası Hâris bin Ebî Dırar, Benî Mustalık Oğulları’nın reisi idi.

Abdullah bin Hâris’in neseb silsilesi ise şöyledir:Abdullah bin Hâris bin Ebî Dırar bin Âiz bin Mâlik bin Huzeyme el-Mustalıki olup asılları Huzeyme’den sonra, Huzeyme bin Sa’d, bin Kâ’b, İbn-i Amr el-Huzâ, el-Mustaliki’dir. Kız kardeşi (Zeyneb) Hz.Cüveyriye (r.a), Resûlullâh (s.a.v) ile Hicri beşinci yılda meydana gelen Benî Mustalık Ğazvesi’nden sonra Müslüman olarak, O’nun la evlenmiştir. Bu sebebden dolayı kabilesinden esir olanlardan bir çokları azad edilmiştir.

Resûlullâh (s.a.v)’in zevcesi Hz.Cüveyriye’nin kardeşlerinden olan Abdullah bin Hâris bin Ebî Dirar Benî Mustalik esirlerinin kurtulmalık akçelerini Medine’ye getirmişti. Medine’ye girmeden yanındaki Zevd ismindeki siyahi bir köle kadını yolun bir tarafına saklamıştı. Abdullah bin Hâris, Medine’ye gelib esirlerin kurtulmalık akçelerini getirdiğini Resûlullâh (s.a.v)’e söyleyince Resûlullâh (s.a.v)’de ona:

      “-Evet! Yanında getirdiğin nerededir?”diye sordu.

Abdullah bin Hâris:

      “-Yanımda bir şey getirmedim!”dedi.

Resûlullâh (s.a.v):

      “-Abdullah! Zevd adındaki o siyahi kadın nerede kaldı ki, sen, onu filanca mevkide saklamıştın?”diye sordu.

Abdullah bin Hâris:

      “-Ben, şehâdet ederim ki: Allâh’dan başka ilâh yoktur. Sen’de O, Allâh’ın Rasûlüsün’dür! Vallâhi, benim yanımda ne bir kimse bulunmuş ne de bir kimse benden önce sana erişib bunu haber vermiştir!”dedi.

Abdullah bin Hâris bin Ebi Dırar, o andan sonra çok samimi bir Müslüman oldu. Resûlullâh (s.a.v)’de ona

      “-Birü’l-Ğımâd’a ulaşıncaya kadar hicret etmek sana gerekmiştir!” buyurdu. 1

İbn-i Hacer el-Askalani ise şöyle nakleder: Abdullah bin Hâris, Beni Mustalik Kabilesine mensubdur.

Ebû Ömer der ki:

      “-Beni Mustalik’ın esirlerinin fidye mukabili serbest bırakılması için Resûlullâh’a gelmiştir. Yolda devesini kendisiyle birlikte yitirmiştir!”

Buna benzer bir hususu da, İbn-i İshak’ın Hâris bin Ebi Dırâr’ın biyoğrafisindeki tahrici olarak anmıştır. İbn-i Mende, zayıf bir senedle Abdullah bin Hâris’den rivayet ediyor.

Dedi ki:

      “-Ben Hâris’in kızı kız kardeşim Cüveyriye ile esirler arasındaydık!”

İşte bu, kıssanın; Babaları Hâris bin Ebi Dırâr hakkında olduğunu gösteriyor. Çünkü esirleri kurtarmak için gelen kişi o idi.

İbn-i Ebû Hatim Abdülaziz bin İmrân tarikiyle Matar bin Musa, bin Abdullah bin Hâris’den rivayet etmiştir.

      “-Beni Mustalik Savaşı’nda, kendisine esirliğin isâbet ettiği kimse-lerdendim!”

Dedi ki:

Abdülaziz hadiste zayıf görülen bir ravidir. 2

Abdullah bin Haris (r.a)’ın aile bireyleri ve çocukları hakkında her hangi bir kayıt yoktur. Nerede ve ne zaman vefât ettiğine dair elimizde yeterli bir bilgi bulunmamaktadır.

Şübhesiz ki, en doğrusunu Allâh bilir. Allâh, onlardan râzı olsun.

1- Âsım Köksal İslam Tarihi-12-59 
2- el-İsabe, İbn-i Hacer el-Askalani-3-150-No-4602