Abde bin Müshir

Abde bin Müshir, veya Abde bin Misher (r.a)’ın hayatı hakkında fazla bilgi bulunmamakla beraber onun hayatı hakkında sadece şu kısa bilgi vardır. Şa’bi’nin bize bildirdiğine göre:

Abde bin Müshir

Abde Bin Müshir
عَــبْــدةُ بْــنْ مُـسْـهِــرْ


 Baba Adı    :    Müshirü’l-Hârisi.
 Anne Adı    :    Bilgi yok.
 Doğum Tarihi ve Yeri    :    Bilgi yok.
 Ölüm Tarihi ve Yeri    :    Bilgi yok.
 Fiziki Yapısı    :    Bilgi yok.
 Eşleri    :    Bilgi yok.
 Oğulları    :    Bilgi yok.
 Kızları    :    Bilgi yok.
 Gavzeler    :    Bilgi yok.
 Muhacir mi Ensar mı    :    Bilgi yok.
 Rivayet Ettiği Hadis Sayısı    :    Rivayeti var, sayısı belli değildir.
 Sahabeden Kim ile Kardeşti    :    Bilgi yok.
 Kabile Neseb ve Soyu    :    Abde bin Mushir Necranlı dır.
 Lakap ve Künyesi    :    Bilgi yok.
 Kimlerle Akraba idi    :    Bilgi yok.
HAYATI

Abde bin Müshir, veya Abde bin Misher (r.a)’ın hayatı hakkında fazla bilgi bulunmamakla beraber onun hayatı hakkında sadece şu kısa bilgi vardır. Şa’bi’nin bize bildirdiğine göre:

Cerir adında ki, arkadaşı, Abde bin Müshir’e:

      “-Ben, bir iş yapmak istiyorum. Fakat, sana danışmadıkça, onu asla yapmayacağım. Hicaz bölgesinde bir peyğamber zuhur etmiş, kendisine, gökten vahyi geliyormuş, halkı, Allâh’a iman etmeye davet ediyormuş. O’na gidelim mi?”dedi.

Kalkıb Medine’ye geldiler. Abde bin Müshir, Resûlullâh (s.a.v)’in yanına yaklaşıb:

      “-Eğer, Sen, gerçekten Peyğamber isen, sana neleri sormak için bur-alara geldiğimi bana haber ver?”dedi.

Resûlullâh (s.a.v):

      “-Kılıcın, oğlun, ve atın alındı. Atını bulacaksın. Oğluna gelince, onu, Malik bin Necde öldürdü. Kılıcın ise, İbn-i Mes’âde’nin yanındadır. Atını Allâh yolunda cihad için besle, bağla. Eğer irtidat hadiselerine yetişirsen, sakın, ne Kindelere uy, ne de, Misak’ı boz!”buyurdular.

      “-Ey Abde bin Mushir! Yurdun neredir!”diye sordu.

Abde bin Mushir:

      “-Necran Kâbesi’ndedir!”dedi.

Necran Kâbesi ise; Beni Abdülmedan bin Deyyanü’l-Harisîler’in yaptırıb tazim ettikleri bir kilisedir. Bu kilisenin kubbesi, üç yüz deri ile kaplanmıştı. Necran nehri üzerinde bulunuyor, nehirden on bin altınlık bir gelir sağlanıyordu.

Resûlullâh (s.a.v), Abde bin Müshir’e:

      “-Yurdunda atlar edinmeni sana tavsiye ederim. Çünkü, çetin hadi-seler hazırlamış bulunuyordur. Atların alınlarında ise, hayır vardır!”dedi.

Abde bin Müshirü’l-Harisi, yolculukları sırasında gördüğü şeyler hakkında da, çok sorular sordu. Resûlullâh (s.a.v), onların cevablarını da, verdikten sonra:

      “-Ey ibn-i Müshir! Müslüman ol! Dinini, dünyana satma!” buyurun-ca, Abde bin Müshir, Müslüman oldu. 1

İbn-i Hacer el-Askalani şöyle nakleder:

Abde bin Misher el-Beceli’yi İbn-i Mende andı ve şöyle dedi:

“-İsmail bin Ebû Hâlid, Ebû Zur’a bin Amr, Cerir, Abde bin Misher-’den rivayet ederek dedi ki:

“-Resûlullâh şöyle buyurdu:

      “-Evin nerede, ey Misher’in oğlu?”

Şöyle dedim:

      “-Necran’ın Kâbe’sinde!”

Derim ki: bu, Ebû Sa’d’ın Şerefü’l-Mustafa’da Şa’bi tarikiyle tahric ettiği uzun hadisten bir parçadır, dedi ki: yukarıda anlatılan kısayı olduğu gibi anlattı…

Ramehurmuzi, Kitabu’l-Emsâl’de bu kıssanın bir kısmını Şa’bi ve kimilerinden tahric etti, hadisinde şöyle geçer.

Resûlullâh, Abde’ye şöyle dedi:

      “-Atını al ve ülkende yanından ayırma, güç durumlarda o senin için bir yardımcıdır, atların (nasiyelerinde) alınlarında hayır vardır!” 2

Abde bin Müshir, veya Abde bin Misher (r.a)’ın hayatı hakkında fazla bilgi bulunmamakla beraber, onun âile bireyleri, varsa rivayet etmiş olduğu hadisler hakkında, ve geri kalan hayatı ile ilgili nerde ve ne zaman hangi tarihte vefat ettiğine dair elimizde bundan fazla hiçbir bilgi yoktur.

Şübhesiz ki, en doğrusunu Allâh bilir. Allâh, onlardan razı olsun.

1- M.Âsım Köksal İslâm Tarihi-17-34 
2- el-İsabe, İbn-i Hacer el-Askalani-3-358-No-5289