Abbad Bin Kays

İslâm tarihinde iki tane meşhur Abbâd bin Kays vardır. Bunlardan birisi Abbâd bin Kays ez-Züraki dir. Bedir Ğazvesi’ne iştirak eden Abbâd bin Kays’ın Beni Züreyk’e mensup olduğu beyan edilmektedir.

Abbad Bin Kays

Abbâd Bin Kays
عـبّـادُ بْــنُ قـيْـس


 Baba Adı    :    Kays bin Abese.
 Anne Adı    :    Havle bint-i Bişr bin Sa’lebe bin Amr dır.
 Doğum Tarihi ve Yeri    :    Medine, Tarih yok.
 Ölüm Tarihi ve Yeri    :    Hicri 8. Miladi 629. yılda Mûte Savaşı’nda şehid olmuştur. Kabri Ürdün’ün Belka kasabası Kerek köyündedir.
 Fiziki Yapısı    :    Bilgi yok.
 Eşleri    :    Ümmü Sâbit bint-i Ubeyd.
 Oğulları    :    Abdurrahman.
 Kızları    :    Bilgi yok.
 Gavzeler    :    Bedir, Uhud, Hendek, Beni Kurayza, Mû’te.
 Muhacir mi Ensar mı    :    2. Akabe biatın’da bulunan Ensârdan dır.
 Rivayet Ettiği Hadis Sayısı    :    Bilgi yok.
 Sahabeden Kim ile Kardeşti    :    Bilgi yok.
 Kabile Neseb ve Soyu    :    Abbâd bin Kays bin Abese bin Ümeyye bin Mâlik bin Amr bin Adiy bin Kâ’b bin el-Hazrec bin Hâris bin Hazrec el- Ensari el-Hazreci dir.
 Lakap ve Künyesi    :    Bilgi yok...
 Kimlerle Akraba idi    :    Ensâr’dan Sûbey bin Kays’ın kardeşidir.
HAYATI

İslâm tarihinde iki tane meşhur Abbâd bin Kays vardır. Bunlardan birisi Abbâd bin Kays ez-Züraki dir. Bedir Ğazvesi’ne iştirak eden Abbâd bin Kays’ın Beni Züreyk’e mensup olduğu beyan edilmektedir. Bizim burada anlatmaya çalışacağımız ise Abbâb bin Kays el-Hazreci’dir. Bazı eserlerde ismi Ûbâde olarak da zikredilmektedir. Ayrıca, bazı eserlerde de Nesebi incelendiği zaman hangi boya mensub olduğu rahatlıkla anlaşılmak-tadır. Neseb silsilesi şöyledir: Abbâd bin Kays bin Abese bin Ümeyye bin Mâlik bin Amr bin Adiy bin Kâ’b bin el-Hazrec bin Hâris bin Hazrec el- Ensari el-Hazreci dir.

Abbâd bin Kays (r.a)’ın doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Mûte Savaşı’nda şehid olduğu zaman kaç yaşlarında olduğu kesin olarak bilinmemektedir. Abbâd bin Kays ve kardeşi Sûbey bin Kays, Hicret-i Nebevi’den önce, Medine de, İslâm olmuşlardır. Bu itibarla Medine’nin ilk Müslümanlarından sayılırlar. Abbâd bin Kays (r.a)’ın ikinci Akabe bia’ti’-nde bulunan Ensâr’dandır.

Resûlullâh (s.a.v)’in yapmış olduğu gazvelerin hemen hemen bir çoğuna iştirak etmiştir. Savaş alanında elinden gelen fedakarlığı da yap-maktan geri durmazdı. İlk önce, kardeşiyle birlikte Bedir Ğazvesi’nde bulunmuşlar, Daha sonra ise; Uhud Ğazvesi’ne iştirak etmişlerdir. Uhud Ğazvesi’nden sonra, Abbâd bin Kays’ın bâzı seriyelerde önemli görevler alarak, Hendek Savunması ve Beni Kureyza Muhasarası’na da aktif ola-rak iştirak etmiştir.

Abbâd bin Kays, çok müttaki, cesur ve ferağat sahibi bir sahabe idi. Resûlullâh (s.a.v)’den hiç ayrılmazdı. Nitekim Resûlulâh (s.a.v)’ın yapmış olduğu Hudeybiye Muahadesine bizzat iştirak etmiş, Bey’at-ı Rıdvan’da bulunarak Resûlullâh (s.a.v)’e bey’at ederek Ashâb-ı Bedir’den olma vasfı yanına, birde, Ashabı Bey’at-ı Rıdvan’ı da eklemiştir.

Abbâd bin Kays (r.a) Hicretin sekizinci Miladi 659. yılda meydana gelen Mûte Savaşı’na katılmıştı. Zeyd bin Hârise’nin komutası altındaki Mûte Seferi’ne iştirak etti. Bu savaş, Müslümanlardan sayıca çok fazla düşman kuvvetine karşı yapılmıştı. Savaş sırasında kumandanlık yapan Zeyd bin Harise, Ca’fer bin Ebû Talib, Abdullah bin Revâha, sırasıyla bir bir şehid düşmüşlerdir.

Abdullah bin Revahâ’nın şehadetinden hemen sonra İslam ordusu bir ara geçici olarak dağıldı. Bu dağılma o kadar kötü oldu ki, iki tane Müslüman askerini bir arada veya yan yana görmek mümkün değildi. İşte bu karğaşalık esnasında Abbâd bin Kays şehadet mertebesine erdi.

Abbâd bin Kays’ın aile bireyleri hakkında ancak şu bilgiler mevcuttur. Hanımı Ümmü Sâbit bint-i Ubeyd ve ondan olma bir oğlu Abdurrahman hakkında bilgi vardır. Kendisinin Ebû’d-Derdâ’nın amcası olduğu da rivayet edilmektedir. 1

Onun hakkında sadece şehadeti hakkında Hicri 8. Miladi 629. yılda Mûte Savaşın’da kahramanca savaşırken şehid olmuştur denilir.

Kabri ise Ürdün’ün Belka kasabası Kerek köyündedir.

Şübhesiz ki, en doğrusunu Allâh bilir. Allâh, onlardan razı olsun.

1- el-İsabe, İbn-i Hacer el-Askalani-3-112-No-4479-Özetlendi.